اعضای هیأت علمی ایثارگر مشمول بند پ ماده ۹۰ قانون ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دارای ۳۵ سال سابقه و یا ۶۵ سال سن باشند

استعلام:

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۱۵۶۵۸/‏۱۵۱ مورخ ۹۹/۶/۱۹ در خصوص بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به پیوست نامه شماره ۱۵۵۲ مورخ ۹۹/۴/۲۴ رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در ارتباط با بازنشستگی اعضای هیأت علمی مشمول بند فوق به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام نظر مجدد تقدیم می گردد:

"مؤسسه مکلف است اعضای هیأت علمی ایثارگر مشمول بند پ ماده ۹۰ قانون ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دارای ۳۵ سال سابقه و یا ۶۵ سال سن باشند راساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته نماید"

با تشکر

 

پاسخ:

با سلام و احترام

بازگشت به نامه۱۱۲۵۹۳  مورخ ۱۶/۶/ ۱۳۹۹ همانطور که مستحضرید،

مطابق ماده ۶۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران «ایثارگران جز در مواردی که مقررات خاصی وجود داشته باشد، از نظر مقررات بازنشستگی تابع این آئین­نامه هستند».

 بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون خاص برای بازنشستگی اعضای هیات علمی ایثارگران است و اجرای بند مذکور و تبصرهای ذیل آن از اختیارات دستگاه نبوده، بلکه از تکالیف دستگاه است و مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن واجد شرایط بازنشسته می‌شوند و پیش از احراز این شرایط، دانشگاه بدون تقاضای عضو هیات علمی مجاز به بازنشستگی مشمولین نیست.