اعلام نظر در خصوص ماموریت کارمندان دانشگاه به شهرداری تهران

بازگشت به نامه شماره ۲۳۲۸۰۵ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۹۹ در خصوص مأموریت عضو غیر هیأت علمی رسمی- قطعی دانشگاه تهران به شهرداری تهران به استحضار می‌رسد:

به موجب ماده ۱۴ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، دانشگاه می‌تواند با درخواست سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه‌هایی اجرایی، موافقت عضو و تأیید هیأت اجرایی، اعضای رسمی - قطعی خود را به این مؤسسات مأمور نماید.

بر اساس بند (۹) ماده (۱) آئین نامه «دستگاه اجرایی عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی و نیز کلیه دستگاه‌های که از سوی هیأت امنای دانشگاه تعیین شده باشد». مستند به بند (۱) ماده واحده «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی» مصوبه ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، شهرداری جز نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند.

با عنایت به مقررات مذکور، مأموریت عضو رسمی قطعی به شهرداری تهران به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی با طی فرآیند قانونی مذکور در آئین نامه استخدامی کارکنان مجاز بوده و منع قانونی ندارد.