مرخصی تشویقی تولد فرزندآقایان

بازگشت به نامه شماره ۷۱۶۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ در خصوص مدت مرخصی مردانی که صاحب فرزند می‌شوند به استحضار می‌رسد، به موجب بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی "از تاریخ لازم الااجرا شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیر دولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند". لذا بند الف ماده ۱۰۳ قانون مزبور در طول اجرای آن قانون بر اعضای مرد غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، اعم از اینکه همسر ایشان شاغل باشد یا نباشد، حاکم می‌باشد، ولی اعضای هیأت علمی مرد دانشگاه تهران، تابع آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران است.