درباره انتخابات «شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران»، اگر شخص مسول و منتخب برای برگزاری انتخابابت با بیان این که از انجمن انصراف داده است از برگزاری استقبال نکند

با سلام و احترام؛

در رابطه با انتخابات درباره انتخابات «شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران»، اگر شخص مسول و منتخب برای برگزاری انتخابابت با بیان این که از انجمن انصراف داده است از برگزاری استقبال نکند، نظر دهید:

 

بر اساس نظریه شماره ۷۳۵۴۴۰۴ مورخ ۲۰/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ این اداره کل:

با سلام

اصول کلی حاکم بر انجمن اسلامی در ماده ۵ اساسنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است. این اصول بنیادین نقش راهنما و گره گشا دارند بدین معنا که هر کجا در فهم و استناد و استدلال بر بنیاد اساسنامه و آئین نامه مربوط ابهام یا اجمالی پدید آید باید بر اساس این اصول رفتار و تفسیر شود.

از میان این اصول بند ۱ با بیان رعایت کلیه قوانین و احکام اسلامی و بندهای ۲ و ۳ و ۴ با تاکید بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و وصایای امام راحل و به ویژه بر رعایت اصول قانون اساسی محوریت دارد که باید سر لوحه کار باشد. یکی از اصول و قواعد شناخته شده در حقوق اسلام قاعده لاضرر است که در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متبلور گشته. بر اساس این اصل هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. همچنین بر اساس قاعده عقلی که نمود آن در مواد متعدد قانون مدنی از جمله مواد راجع به استعفای وکیل امده استعفا دهنده باید استعفای خود را به اشخاصی که او را تعیین نموده‌اند عقلا و قانونا اعلام نماید و الا مسئول است که در فرض سوال حاضر این موضوع مشخص نیست به چه نحو انجام شده است. به هر روی بند ۹ ماده ۵ که از التزام به رعایت اخلاق و روابط اسلامی مانند اخوت و ایثار و تعاون و وفای به عهد و غیره سخن گفته ایجاب می‌کند که هر شخص اعمال و رفتار خود در انجمن را بر بنیاد اصول مندرج در ماده ۵ انجام دهد و از اعمالی مانند اعلام خروج و استعفا آن هم به دیگران که دخالتی در تعیین و نصب وی نداشته‌اند که می‌تواند حق رأی و انتخاب را با تأخیر در اعمال مواجه کند، بر اساس لزوم رعایت اخوت و ایثار و تعاون و وفای به عهد بپرهیزد.

بنا به مراتب فوق، استعفا بر فرض تحقق صحیح و در صورت انجام و اعمال و اعلام به مرجع ناصب شخص مستعفی و قبول این استعفا، نافی اصول بنیادین و راهنما و حاکم بر انجمن نیست و شورای عمومی به عنوان رکن رکین انجمن همواره می‌تواند نسبت به تشکیل نشست و تعیین هیأت رئیسه و سایر اقدامات مبادرت نماید حتی اگر این نشست به نشست‌های فوق العاده منجر شود. به هر حال هیچ عملی در انجمن اسلامی نمی‌تواند به نحوی انجام شود که موجب انسداد در فرایندهای قانونی انجمن گردد و احیاناً ناقض بند ۱۱ ماده ۵ که از اصل مشورت و شورا در تصمیم گیری و اجتناب از خود محوری و تصمیم گیر‌ی های شخصی سخن گفته، باشد. این نظر مشورتی است.