کسر ساعت کار جانبازان حالت اشتغال و ذخیره کسر ساعت به عنوان مرخصی استحقاقی

بر اساس اظهار نظر شماره ۲۵۳۵۵۳ مورخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۵‬ این اداره کل: 

بر اساس ماده ۵ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی «باجانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازی‌شان طبق مقررات، ازکار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند، بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ و اصلاحیه بعدی آن رفتار‌خواهد شد». بنابراین جانبازان حالت اشتغال، از شمول قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و آئین‌نامه های اجرایی آن خارج بوده و صرفاً از امتیازات مقرر در قانون حالت اشتغال برخوردار می‌باشند.

همچنین مطابق ماده ۸ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در خصوص کسر ساعت کار جانبازان تعیین تکلیف شده است، جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال، مشمول این آئین نامه نیستد و از امتیازات کسر ساعت کار برخوردار نمی‌باشند.

با عنایت به قوانین و مقررات مذکور، کسر ساعت کار برای جانبازانی است که شاغل بوده و در حال انجام وظیفه باشند و جانبازان حالت اشتغال از کسر ساعت کار و مزایای جایگزین کسر ساعت (مندرج در ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد۹ و۱۱ قانون تسهیلات استخدامی) بهره مند نمی‌باشند. رأی مشورتی شماره ۳۹۸/۹۰ مورخ ۱۷/‏۰۶/‏۱۳۹۲‬ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری بر این امر تاکید دارد.