ارجاع موارد مطروحه در کمیته اخلاق در باره تقلب در تهیه آثار علمی و پژوهشی

بر اساس نظریه شماره ۲۰۲۰۶ مورخ ۰۴/‏۰۲/‏۹۸‬ این اداره کل:

مستدعی است دستور دهید در مورادی که کمیته اخلاق درباره موضوعی اظهارنظر می‌نماید و صحت یا اصالت اثر پژوهشی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، از آن جا که این نظر به نوعی یک نظریه کارشناسی محسوب می‌شود و به ویژه در فرضی که شخصی از آثار آن بهره مند گردیده، سلب مزایای این امتیازات نیازمند مجوز و اظهار نظر مراجع قانونی است، از این رو، بایسته است برابر تبصره ۶ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶ عمل شود که مقرر می‌دارد:

«در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هر گونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

الف – هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف (۷) تا (۱۱) ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب – دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب ۱) تا (ب ۵) ماده (۷) آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ – کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ت – طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت».