ضریب تعدیل افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷

بازگشت به نام شماره ۲۳۹۲۸۲ مورخ ۱۸/۸/ ۱۳۹۸، ضریب تعدیل افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به استحضار می‌رسد:.

بر اساس بند (۷) تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶/ ت ۵۵۳۱۳ ه مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۷‬ هیات وزیران و اصلاحیه آن، به استناد «جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، ماهانه کمتر از ۵۰ میلیون ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه و رشد می‌یابد». بر اساس تبصره ۳ این بند، «افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد».

همچنین بر اساس بند (۸) تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ ت ۵۶۴۸۵ ه مورخ ۳۱/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬ هیات وزیران «مبلغ ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال ۹۷ موضوع بند ۷ تصویب نامه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال ۹۷ کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب "۱۷۹۷" سال ۹۷ با اعمال ضریب سال ۹۸ به عنوان «تفاوت جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور» در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای درج و مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنهاست، نظیر فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و … احتساب خواهد شد». بر اساس بند ۷ این تصویب نامه، ضریب تعدیل سال ۱۳۹۸ نیز مشمول این حکم است.

با عنایت به مصوبات مذکور، ضریب تعدیل سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در حکم کارگزینی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه باید به صورت ثابت درج شود و این ضریب مشمول افزایش حقوق سال جاری و سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنهاست، نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و … احتساب خواهد شد.