دادخواست اشخاص به خواسته برقراری و پرداخت حقوق و مزایای مدارک غیر رسمی کارشناسی ارشد در احکام کارگزینی و حقوق بازنشستگی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۰ الی ۳۲۲

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۳۸، ۹۸۰۳۷۴۷، ۹۸۰۳۴۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان محمد سلیمان نژاد و نصیر پورحاجی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته برقراری و پرداخت حقوق و مزایای مدارک غیر رسمی کارشناسی ارشد در احکام کارگزینی و حقوق بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۳۳۵ با موضوع دادخواست آقای محمد سلیمان نژاد به طرفیت سازمان بازنشستگی استان آذربایجان غربی و به خواسته اعمال مزایای مدرک کارشناسی ارشد در حکم بازنشستگی و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۶۸۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه سازمان متبوع شاکی در زمان اشتغال طی احکام کارگزینی پس از احراز ارزش قانونی مدرک کارشناسی ارشد متعلق به شاکی اقدام به اعمال آن و پرداخت مزایای مربوطه و نیز کسر کسور قانونی و پرداخت آن به صندوق بازنشستگی نموده و موجب ایجاد حق مکتسب قانونی برای شاکی گردیده و عدم اعمال آن در ابلاغ بازنشستگی برخلاف حق یاد شده می باشد. لذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به مادتین ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان حکم به ورود شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۵۶-۶؍۳؍۱۳۹۷ ضمن نقض چنین رأیی صادر کرده است:

برابر رأی شماره ۲۰۶-۱؍۶؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حسب مصوبه مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارصد و سی و دومین جلسه اعطا مدرک تحصیلی معادل ممنوع بوده و استفاده از آن برابر با مدارک تحصیلی مؤسسات آموزشی عالی نمی باشد. لذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۹۴۰ با موضوع دادخواست آقای نجیب خلیلی گویجه لو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته برقراری مدرک کارشناسی ارشد در احکام بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۰۰۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دستگاه متبوع مستخدم (شاکی) مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را در احکام کارگزینی لحاظ نموده است و بر همین اساس نیز از وی کسورات کسر گردیده است بنابراین برای وی ایجاد حق گردیده است لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۵۹۷-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه شماره ۴۳۲-۱۳؍۹؍۱۳۷۷ صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزش‏عالی را ممنوع اعلام کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶-۱؍۶؍۱۳۸۹، تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی را مردود دانسته است و به موجب رأی شماره ۷۵۷-۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تلقّی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی به حکم قانونگذار منوط شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به موجب نامه شماره ۹۸۱۰۲-۹؍۶؍۱۳۹۳ مدارک مورد استناد شاکیان را بدون مجوز و فاقد اعتبار دانسته است، بنابراین رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری