عدم ابطال بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاه تهران

کلاسه پرونده:

۹۳۶/۸۵

شاکی:

آقای محمدرضا مقدم.

موضوع:

ابطال بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۱۳۸۴‬ هیأت امنای دانشگاه تهران.

تاریخ رأی:

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶

شماره دادنامه:

۸۶/۱۴۲۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، طبق ماده ۷ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده‎های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت حداکثر سی سال پرداخت می‎شود. اما مطابق بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت امنای دانشگاه تهران، برای اینجانب سی ماه حقوق بازنشستگی به عنوان پاداش پایان خدمت قابل پرداخت اعلام شده است که با ماده ۷ قانون فوق‎الذکر از جهت رقم متفاوت می‎باشد. لذا با توجه به حقوقی که قانونگذار برای کلیه کارکنان بازنشسته در نظر گرفته است، درخواست لغو بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت امناء دانشگاه تهران را به لحاظ مخالفت با ماده ۷ قانون فوق‎الاشاره دارم. مدیرکل امور حقوقی دانشگاه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۴۱۹۳۳/۱۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲ اعلام داشته‎اند، طبق ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیفات و فناوری و بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دولتی صرفاً براساس آیین‎نامه‎ها و مقررات مالی و استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأت امنای مورد تایید وزار علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بدون الزام به رعایت قانون استخدامی کشوری و قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری مالی و استخدامی اداره خواهند شد. بنابراین هیأت امنای دانشگاه تهران به استناد اختیارات بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۰ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تصویب آیین‎نامه و مقررات اداری و استخدامی مرتبط با دانشگاه می‎نماید. هیأت امنای دانشگاه تهران در بند ۱۲ در خصوص پاداش پایان خدمت اعضا هیأت علمی به شرح ذیل تعیین تکلیف نموده: «هیأت امناء با استناد به اختیارات بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۰ قانون قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پرداخت پاداش پایان خدمت اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه برابر با ۳۰ ماه حقوق بازنشستگی فرد را برای سالهای ۸۴-۸۵ تصویب نمود» معهذا تخلفی از مقررات صورت نگرفته است، لذا اصدار حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.رأی هیأت عمومیطبق بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی مندرج در مقررات مذکور صرفاً بر اساس آیین‎نامه‎ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امناء مربوط که با تایید وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزیر مربوط حسب مورد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره می‎شوند. نظر به اینکه بند ۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت امناء دانشگاه تهران با استفاده از اختیار قانونی مربوط تهیه و تنظیم و انشاء شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور