فوق العاده های مصوب هیأتهای امناء اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

کلاسه پرونده:

۹۸۰۳۶۴۰، ۹۸۰۲۶۳۳

شاکی:

آقای ابراهیم زنگی آبادی و خانم نسرین تشکری زاده

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۲۸۹۷ - ۲۸۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۸۹۷ - ۲۸۹۶

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۰، ۹۸۰۲۶۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ابراهیم زنگی آبادی و خانم نسرین تشکری زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به احتساب فوق العاده جذب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۲۷، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۷۴، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۷۵، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۷۳، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۷۲ با موضوع دادخواست های خانم ها و آقایان نسرین تشکری زاده، شهربانو دهقان نژاد، طاهره نیکویی ماهانی، رضا فرجود و منصور باغبانی به طرفیت ۱- سازمان انتقال خون ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم زمان بازنشستگی و محاسبه پاداش زمان بازنشستگی با احتساب حق جذب زمان اشتغال (الزام به برقراری حق جذب) به موجب دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۰-۲۵؍۷؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۸۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۸۴-۲۰؍۶؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۸۷۸-۷؍۶؍۱۳۹۵ و

۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس بند «الف» از ماده چهل و نهم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۴ و بند «ب» از ماده بیستم قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان های تخصصی به صورت هیأت امنایی اداره می شوند و از حیث امور اداری، مالی و استخدامی مستقل می باشند و تابع مقررات عمومی از جمله قانونی استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و … نمی باشند. طبق همین تجویز قانونی فوق العاده ایی تحت عنوان فوق العاده جذب برای اعضاء هیأت علمی در نظر گرفته شد که پس از آن به اعضاء غیر هیأت علمی نیز تسری داده شد. در رابطه با این موضوع که آیا فوق العاده موصوف مشمول کسورات بازنشستگی است یا خیر؟ بین دانشگاه ها و سازمان بازنشستگی اختلاف ایجاد شد و سازمان بازنشستگی به استناد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد بود که در ماده یاد شده فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی با تصریح نام احصا شده اند و از فوق العاده جذب موصوف نامی برده نشده است. هیأت وزیران جهت حل اختلاف پیش آمده در تاریخ ۲۷؍۲؍۱۳۸۸ تشکیل جلسه داد و مصوبه ایی به شماره ۴۹۲۳۶؍ ت -۵؍۳؍۱۳۸۸ به تصویب رساند که به شرح بند نخست آن فوق العاده های مصوب هیأت های امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مانند فوق العاده جذب ویژه و بهره وری مشمول کسورات بازنشستگی است. تاریخ تصویب این مصوبه بعد از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (۱؍۱؍۱۳۸۸) می باشد که خود نشان می دهد همچنان که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه آمده است مصوبات هیأت امنا هرچند مغایر قوانین عام باشند، قابلیت اجرایی دارند و با توجه به اینکه پس از آن کارکنان سازمان انتقال خون هم براساس مصوبه یاد شده قرار گرفتند به نحوی که حسب مدارک موجود از سال ۱۳۹۰ حق جذب یاد شده در حکم کارگزینی شاکی لحاظ شده است وکسورات بازنشستگی نیز از آن کسر شده است بنابراین مستند به قوانین یاد شده و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۰-۲۵؍۷؍۱۳۹۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۹۹-۵؍۱۲؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده در زمان اشتغال مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است که مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایا به وی، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و سازمان متبوع وی از شمول بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … خارج بوده است، لذا موجب قانونی برای پرداخت فوق العاده جذب هیأت امناء به تجدیدنظر خوانده و به تبع آن احتساب آن در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی وجود نداشته است. بر این اساس، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

ولیکن آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۸۵-۲۰؍۶؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۸۴-۲۰؍۶؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۸۷۸-۷؍۶؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۰۱۵ - ۲۰؍۹؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۶۹ - ۱۴؍۹؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۰۱۶ -۲۰؍۹؍۱۳۹۶ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۱-۲۵؍۷؍۱۳۹۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۱۷۹ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم زنگی آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی- اداره کل انتقال خون استان کرمان و به خواسته الزام به برقراری حق جذب و فوق العاده هیأت امنایی در حکم بازنشستگی- پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس کلیه ردیفهای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۰۱۵-۵؍۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان انتقال خون کرمان با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اولاً: سازمان انتقال خون زیر نظر وزارت بهداشت بوده ثانیاً: دانشگاه ها و موسسات پژوهشی براساس بند ب ماده ۲۰ از قانون برنامه پنجم توسعه تابع مقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند بلکه بر اساس مصوبات هیأت امناء اداره می شوند و از طرفی حسب مفاد ابلاغهای کارگزینی صادره از سازمان متبوع در سال ۱۳۹۵ فوق العاده جذب هیأت امنا در حکم کارگزینی قید و مبلغ آن نیز تعیین گردیدهو کسورات مربوطه نیز کسر شده علیهذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به ورود شکایت و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس معدل ۲ سال آخر بازنشستگی با لحاظ فوق العاده جذب توسط طرف اول شکایت و پرداخت پاداش پایان خدمت به استناد ماده ۷۸ از آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی بر اساس آخرین حقوق دریافتی توسط طرف دوم شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۱۴۰-۱۱؍۶؍۱۳۹۷ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: در خصوص قبل از تاریخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۴ با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه ۳۱۸–۳۱۷ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تجدیدنظر خوانده از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نمی تواند تابع مقررات و مصوبات هیأت امنای موضوع بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … باشد. ثانیاً: در خصوص بعد از تاریخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۴ و اجرایی شدن مصوبه ۷۵۱ جلسه مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی دایر بر تسری حکم بند مذکور به سازمان انتقال خون، نظر به اینکه مفاد بند ب فوق الذکر، حسب مفاد آن، ناظر به امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی است که با توجه به جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، تسری آن، خارج از حدود صلاحیت این شورا بوده و از سوی این شعبه قابل ترتیب اثر نمی باشد. با توجه به مراتب مذکور، تجدیدنظر خوانده برای محاسبه فوق العاده های مصوب هیأت امنا در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی خود استحقاقی نداشته و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

ج: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۸۹ با موضوع دادخواست آقای حسین نوروزی به طرفیت ۱- اداره کل انتقال خون استان کرمان ۲- صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوب هیأت امنا در میزان بازنشستگی و الزام طرف دوم به پذیرش و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۳۶-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر الزام به محاسبه و اعمال فوق العاده جذب مصوبه هیأت امنا در میزان بازنشستگی الزام طرف دوم به پذیرش و اصلاح حکم بازنشستگی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به شماره ۶۵۶۳۶؍ ت ۴۸۰۹۳-۷؍۴؍۱۳۹۱ دولت مجاز گردیده از تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۱ و نامه شماره ۲۰۹؍۱۵۵۶؍ د -۳۱؍۴؍۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت دولت مجاز گردیده از تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۱ فوق العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی را در احکام کارکنان ستادی خود منظور کند و این فوق العاده به عنوان فوق العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت شده است و نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و وزارتخانه های بهداشت و علوم بدون الزام به رعایت مقررات حاکم و بر اساس مصوبه هیأت امنا اختیار عمل را داشته است در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی رو صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۰۱۰-۷؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۲۴۲۰ با موضوع دادخواست خانم اشرف پور ابولی شرف آبادی به طرفیت ۱- سازمان انتقال خون ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم زمان بازنشستگی و محاسبه پاداش زمان بازنشستگی با احتساب حق جذب زمان اشتغال (الزام به برقراری حق جذب) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۲۴-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس بند الف از ماده چهل و نهم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۴ و بند (ب) از ماده بیستم قانون برنامه پنجم مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان های تخصصی به صورت هیأت امنایی اداره می شوند و از حیث امور اداری، مالی و استخدامی مستقل می باشند و تابع مقررات عمومی از جمله قانونی استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و … نمی باشد. طبق همین تجویز قانونی فوق العاده ایی تحت عنوان فوق العاده جذب برای اعضاء هیأت علمی در نظر گرفته شد که پس از آن به اعضاء غیر هیأت علمی نیز تسری داده شد. در رابطه با این موضوع که آیا فوق العاده موصوف مشمول کسورات بازنشستگی است یا خیر؟ بین دانشگاه ها و سازمان بازنشستگی اختلاف ایجاد شد و سازمان بازنشستگی به استناد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد بود که در ماده یاد شده فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی با تصریح نام احصا شده اند و از فوق العاده جذب موصوف نامی برده نشده است. هیأت وزیران جهت حل اختلاف پیش آمده در تاریخ ۲۷؍۲؍۱۳۸۸ تشکیل جلسه داد و مصوبه ایی به شماره ۴۹۲۳۶؍ ت -۵؍۳؍۱۳۸۸ به تصویب رساند که به شرح بند نخست آن فوق العاده های مصوب هیأت های امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی مانند فوق العاده جذب ویژه و بهره وری مشمول کسورات بازنشستگی است. تاریخ تصویب این مصوبه بعد از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (۱؍۱؍۱۳۸۸) می باشد که خود نشان می دهد همچنان که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه آمده است مصوبات امنا هر چند مغایر قوانین عام باشند. قابلیت اجرایی دارند و با توجه به اینکه پس از آن کارکنان سازمان انتقال خون هم براساس مصوبه یاد شده قرار گرفتند به نحوی که حسب مدارک موجود از سال ۱۳۹۰ حق جذب یاد شده در حکم کارگزینی شاکی لحاظ شده است و کسورات بازنشستگی نیز از آن کسر شده است بنابراین مستند به قوانین یاد شده و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۱۲۸-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ه: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۹۴۴ با موضوع دادخواست خانم مریم نظری نسب به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- اداره کل انتقال خون استان کرمان و به خواسته الزام به برقراری حق جذب و فوق العاده هیأت امنا در حکم بازنشستگی پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس کلیه ردیفهای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۴۲۰-۲۱؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها و موسسات عالی و پژوهشی بر اساس مصوبات هیأت امنا اداره می شوند و بند ۱ تصویب نامه شماره ه ۵۳۶ ت ؍۴۹۲۳۶-۵؍۳؍۱۳۸۸ هیأت وزیران مقرر داشته فوق العاده های مصوب هیأت امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی بند فوق العاده جذب مشمول کسورات بازنشستگی است مضافاً اینکه سازمان انتقال خون نیز اقدام به کسر کسورات بازنشستگی نموده است. لذا دلیل بر عدم بر قراری فوق العاده جذب در حکم بازنشستگی و سایر فوق العاده های مشمول کسورات بازنشستگی در حکم بازنشستگی و تسری آن در پاداش پایان خدمت وجود ندارد، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبتجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۲۳۶-۳؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

و: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۸۱۶ با موضوع دادخواست آقای علی کریمی نژاد کیشکی به طرفیت ۱- سازمان انتقال خون کرمان ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم بازنشستگی و محاسبه پاداش پایان خدمت با احتساب جذب به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۴۶۰-۱۷؍۳؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه مصوبه شماره ۴۹۲۳۶؍ ت ۵۳۶-۵؍۳؍۱۳۸۸ به موجب مصوبه شماره ۴۲۷۶۵؍۲۱۴۸۶۳-۳؍۱۱؍۱۳۸۸ اصلاح گردیده و نام وزارت بهداشتو درمان و آموزش پزشکی نیز درج و اضافه گردید و دلیلی بر لغو آن نیز ارائه نگردیده است و از آنجا که سازمان انتقال خون نیز از سازمانهای وابسته و متعلق به وزارتخانه مذکور می باشد بنابراین کارکنان سازمان یاد شده نیز مشمول مقررات مصوبه پیش گفته می گردد و مفاد مصوبه به آنها نیز تسری می یابد. لذا شکایت مطروحه در این خصوص موجه تشخیص و حکم به برقراری فوق العاده جذب در احکام بازنشستگی صادر می گردد و نیز با توجه به اینکه از فوق العاده جذب مذکور کسورات بازنشستگی کسر می گردیده است و سازمان انتقال خون نیز دلیلی بر خلاف این ارائه ننموده است لذا عدم احتساب آن از سوی سازمان مذکور در پاداش پایان خدمت بر خلاف مقررات می باشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به پرداخت پاداش پایان خدمت بااحتساب فوق العاده جذب توسط سازمان انتقال خون صادر می گردد ولیکن با توجه به اینکه پاداش پایان خدمت ارتباطی به صندوق بازنشستگی ندارد لذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبتجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۴۵۷-۱۷؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۹۲۳۶؍ ت ۵۳۶ ه -۵؍۳؍۱۳۸۸ هیأت وزیران که به طور مطلق تمامی فوق العاده های مصوب هیأتهای امناء اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی را مشمول کسور بازنشستگی دانسته است به موجب نظریه شماره ۵۴۵۸۰؍۶۷۹؍۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۸ رئیس مجلس مورد ایراد قانونی قرار گرفته است. ثانیاً: بند ۳ مصوبه مذکور، صرفاً کارکنان غیر هیأت علمی ستادی وزارت علوم و وزارت بهداشت را مشمول مصوبات هیأت امناء منطقه (۲) پژوهشی دانسته است در حالی که شاکیان پرونده ها از کارکنان ستادی وزارت بهداشت نیستند بلکه از کارکنان سازمان انتقال خون استان کرمان هستند. ثالثاً: تصویب نامه شماره ۶۵۶۳۶؍ ت ۴۸۰۹۳ ه -۷؍۴؍۱۳۹۱ هیأت وزیران مبنی بر اینکه «فوق العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فوق العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی ستادهای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۱ از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع نیز قابل پرداخت است.» نیز منحصراً بر جواز پرداخت فوق العاده جذببه اعضای غیر هیأت علمی ستادی وزارتخانه های علوم و بهداشت دارد و حکم آن شامل کارکنان غیر ستادی وزارتخانه و کارکنان واحدها و موسسات تابعه آنان دلالت نمی شود. رابعاً: مصوبه جلسه شماره ۷۵۱-۱۱؍۶؍۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (اصلاحی مورخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۳) مبنی بر این که: «… از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تسری می‌یابد.» به جهت مغایرت با قانون و اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد لذا قابل استناد و ترتیب اثر دادن در شعب دیوان عدالت اداری نیست و رأی وحدت رویه شماره ۳۱۷ الی ۳۱۸-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه برابر مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ ۳۱۷ الی ۳۱۸-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان غذا و دارو که مشابه سازمان انتقال خون زیر مجموعه وزارت بهداشت می باشد از شمول مصوبات هیأت امنا خارج و تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول قانون مدیریت، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ است و برابر ماده ۱۰۷ قانون یاد شده، «پاداش پایان خدمت» به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر می باشد و در ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت، «فوق العاده جذب» جزو فوق العاده ای قابل پرداخت و قابل احتساب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت احصاء و تجویز نشده است، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت در هر دو قسمت خواسته صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری