رای به رد شکایت شاکی در تقاضای ابطال آئین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳

کلاسه پرونده:

ه ع/۹۸۰۲۹۲۱

موضوع:

تقاضای ابطال آئین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳

تاریخ:

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

شماره دادنامه:

۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۰

 

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: ه ع/۹۸۰۲۹۲۱ شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۰ تاریخ: ۲۱/‏۰۴/‏۹۹‬

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: دانشگاه تهران

* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال آئین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳

 

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال آئین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مندرج در صفحه ۱-۱۵ پرونده

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- تصویب آئین نامه مدیریت دانشگاه و شعب آنها از وظایف هیات امنا مندرج در ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.

۲- آئین نامه مدیریت دانشگاه ها در جلسه ۲۴۹ مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۷۰‬ و آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها در جلسه ۱۸۱ و ۱۸۳ مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و در هیچکدام از آنها تصویب آئین نامه مدیریت جداگانه توسط دانشگاه ها پیش بینی نشده است. لذا مقرره مورد اعتراض با آئین نامه های شورا مغایرت دارد.

۳- در قوانین برنامه توسعه، تاسیس شعب خودگردان با دریافت شهریه پیش بینی شده است اما شعب غیرخودگردان خیر. تاسیس شعب اخیر با بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری مبنی بر چابک سازی و کوچک سازی نظام اداری مغایر است.

۴- حذف رکن هیات امنا در ماده ۱ آئین نامه مورد اعتراض، مغایر ماده ۲ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و ماده ۱۰ قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم مبن بر پیش بینی هیات امنا برای اداره دانشگاه است.

۵- تشکیل هیات رئیسه و شوراهای تخصصی با شرایط رئیس و معاونین مندرج در آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مغایرت دارد.

۶- ماده ۱۹ آئین نامه مبنی بر جذب و استخدام اعضای هیات علمی توسط پردیس های دانشگاه مغایر با مصوبه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۹/‏۰۴/‏۱۳۸۶‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۳ مصوبه اهداف و وظایف و ترکیب هیات های مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها مصوب ۱۳۸۷ هیات عالی جذب مغایر است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۳۲۶۷۹۲/۱۵۱ مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- مطابق ماده ۲ قانون اجازه تاسیس دانشگاه تهران، دانشگاه دارای شعب ذیل است که موسوم به دانشکده هستند و ممکن است مدارس و موسسات دیگری لدی الاقتضا به دانشگاه منضم شود.

۲- بر خلاف ادعای شاکی، آئین نامه مدیریت پردیس دانشگاه ها منجر به چابک سازی و کوچک سازی شده است. چرا که پردیس جدید ایجاد نشده و به منظور اجتناب از بوروکراسی امور اجرایی را به پردیس های موجود واگذار نموده است.

۳- مطابق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و ماده ۱۰ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بند الف و ب ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم و ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه، مبنی بر اختیارات هیات امنا در اداره دانشگاه، آئین نامه مصوب خارج از حدود اختیارات هیات امنا نمی باشد.

۴- تاسیس پردیس های مستقل یا خودگردان موضوع آئین نامه موضوع اعتراض نیست و صرفاً برخی امور اجرایی به پردیس های موجود واگذار شده است و هیچیک از مواد این آئین نامه مقرره ای در خصوص تصویب پردیس جدید مقرر نمی دارند.

۵- پردیس ها شخصیت حقوقی مستقلی نداشته و جزئی از دانشگاه تهران هستند بنابرایت عدم پیش بینی هیات امنا برای آنها دقیقاً مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

۶- در آئین نامه جامع جامع مدیریت دانشگاه ها منظور از موسسه، دانشگاه ها و دانشکده های مستقل است. مطابق آئین نامه مورد اعتراض، پردیس ها شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و جزئی از دانشگاه محسوب می شوند. بنابراین مغایرتی با آئین نامه جامع ندارند.

۷- مغایرت ماده ۱۹ آئین نامه مورد اعتراض با مصوبه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۹/‏۰۴/‏۱۳۸۶‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعیت ندارد. چرا که ماده ۱۹ سال ۱۳۸۳ تصویب و مصوبه شورا در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است و در حال حاضر نیز جذب هیات علمی در پردیس ها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:

مطابق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و ماده ۱۰ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بند الف و ب ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم و ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه، اداره دانشگاه ها مطابق مصوبات هیات امنا صورت می گیرد. تصویب آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بدین معنا نیست که هیات امنای دانشگاه ها اختیار تصویب مصوباتی غیرمغایر با آئین نامه های مزبور در زمینه اداره دانشگاه ها را نداشته باشند. آئین نامه جامع دانشگاه نیز دانشگاه ها و دانشکده های مستقل و موسسات آموزش عالی را مورد حکم قرار داده و تشکیل هیات امنا در آنها را مقرر ساخته است. پردیس ها نیز مطابق آئین نامه مدیریت پردیس های دانشگاه تهران از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار نیستند و ذیل هیات امنای دانشگاه و مطابق مصوبات آنها اداره می شوند. واگذاری اختیارات اجرایی به پردیس ها نیز مطابق بند ۱۱ سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری می باشد. ماده ۱۹ آئین نامه مورد اعتراض نیز توسط مصوبه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۹/‏۰۴/‏۱۳۸۶‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی نسخ شده است و بنابر اظهار طرف شکایت، جذب هیات علمی در پردیس ها نیز مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری