عدم ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال ۹۵-۹۶

کلاسه پرونده:

ه ع /۹۷/۱۵۱۹

موضوع:

تقاضای ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال ۹۵-۹۴

تاریخ:

سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۷

 

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: ه ع /۹۷/۱۵۱۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۷ تاریخ: ۰۵/‏۰۶/‏۹۸‬

* شاکی: آقای علیرضا طجرلو با وکالت آقای هادی علیی

*طرف شکایت: پردیس البرز دانشگاه تهران

* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال ۹۵-۹۴

 

* شاکی دادخواستی به طرفیت پردیس البرز دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال ۹۵-۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

موکل دانشجو مقطع دکتری به عنوان دانشجوی ایرانی انتقالی خارج از کشور می‌باشد. مطابق آئین نامه وزیر علوم درخصوص انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور مصوب ۲۹/۹/۸۹ و مطابق دستورالعمل آموزشی به سال ۹۵-۹۴ در پردیس البرز دانشگاه تهران ثبت نام نموده که شهریه برای مقطع تحصیلی و سال ورود ایشان با شهریه کل ۵۹۴ میلیون ریال و هر ترم ۰۰۰/۲۵۰/۷۴ ریال تعیین گردیده لیکن پس از شروع و ادامه تحصیل از طریق سامانه جامع آموزشی مشخص شد که شهریه مربوطه ۵/۱ برابر موارد فوق افزایش پیدا کرده متأسفانه در سالهای ۹۶-۹۵ و ۹۷-۹۶ مسئولین دانشگاه صراحتاً اعلام کرده‌اند شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج از کشور معادل شهریه تعرفه پردیس البرز است و این افزایش شهریه فقط نسبت به دانشجوبان ورودی ۹۵-۹۴ اعمال گردیده لذا به لحاظ مغایرت با دستورالعمل وزیر علوم تقاضای ابطال آن را دارد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تبعیض ناروا – مستند قانونی اعلام ننموده است. فقط آن را از مصادیق تبعیض ناروا دانسته و در رفع نقص اعلام داشته الف) بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه بیش از قیمت تمام شده یا همان سرانه دانشجویان دیگر شهریه پرداز را از صلاحیت هیأت امنا یا شورای آموزشی دانشگاه خارج کرده ب) ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۳۹/۹/۸۳، اخذ وجه اضافی را ممنوع نموده ج) طبق تبصره ۲ از بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیچگونه تبعیضی بین دانشجویان برای اخذ شهریه به هیأت امنا اختیار نداده د) اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی با اختیارات مذکور در مواد ۲ و ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸/۱۲/۹۴ مغایرت دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۹۷-۱۵۱۹-۳ مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۹۷‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً مشخصات مصوبه مورد اعتراض مشخص نمی‌باشد.

ثانیاً حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده، مشخص نمی‌باشد.

ثالثاً اقدام دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج به داخل، مستند به تصویبنامه «کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور» مصوب ۱۲/۷/۸۵ هیأت وزیران و آئین نامه «انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور» مصوب ۲۹/۹/۸۹ وزیر علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه ۳۱/۴/۹۲ هیأت امنا دانشگاه تهران و بند (ج) مصوبه مورخ ۲۱/‏۰۲/‏۹۴‬ هیأت رئیسه دانشگاه تهران می‌باشد و هیچگونه تخلفی از مقررات نداشته لذا رد شکایت مورد تقاضاست.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند (ج) مصوبه ۲۱/۲/۹۴ هیأت رئیسه دانشگاه دایر بر مطالبه شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج از کشور به میزان ۵/۱ برابر شهریه دانشجویان پردیس‌ها از حیث مغایرت با بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه پنجم و ماده ۴ آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۶ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در بند (ح) ماده ۲۰ قانون صدرالذکر تعیین شهریه به عهده هیأت امنا در سقف ۲ برابر سرانه دانشجویی واگذار شده و مصوبه مورد شکایت در حد کمتر از سقف مذکور تعیین شهریه نموده است بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌گردد لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشند. / ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری