ابطال مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو – ابطال بندهای ۱ و ۲ اطلاعیه سازمان سنجش به تاریخ ۲۰/۴/۹۸ و قسمت اخیر بند ۲-۶ دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

ه ع / ۹۸/۲۴۵۳، ۹۸/۳۰۶، ۹۸/۲۴۵۶، ۹۸/۲۴۶۲، ۹۸/۲۵۵۱، ۹۸/۲۵۶۲، ۹۸/۲۶۴۷، ۹۸/۲۷۳۶، ۹۸/۲۷۴۱، ۹۸/۲۷۴۲، ۹۸/۲۷۵۰، ۹۸/۲۷۵۷، ۹۸/۲۷۶۰، ۹۸/۲۷۶۳، ۹۸/۲۷۶۸، ۹۸/۲۸۲۱، ۹۸/۲۸۲۳، ۹۸/۲۸۳۴، ۹۸/۲۸۴۵، ۹۸/۲۹۲۲، ۹۸/۲۹۴۱، ۹۸/۲۹۴۳، ۹۸/۲۹۴۹، ۹۸/۲۹۵۱

موضوع:

ابطال مصوبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ شورای سنجش و پذیرش دانشجو – ابطال بندهای ۱ و ۲ اطلاعیه سازمان سنجش به تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۹۸‬ و قسمت اخیر بند ۲-۶ دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

تاریخ:

سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۶۹۳ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۷۰

 

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: ه ع / ۹۸/۲۴۵۳، ۹۸/۳۰۶، ۹۸/۲۴۵۶، ۹۸/۲۴۶۲، ۹۸/۲۵۵۱، ۹۸/۲۵۶۲، ۹۸/۲۶۴۷، ۹۸/۲۷۳۶، ۹۸/۲۷۴۱، ۹۸/۲۷۴۲، ۹۸/۲۷۵۰، ۹۸/۲۷۵۷، ۹۸/۲۷۶۰، ۹۸/۲۷۶۳، ۹۸/۲۷۶۸، ۹۸/۲۸۲۱، ۹۸/۲۸۲۳، ۹۸/۲۸۳۴، ۹۸/۲۸۴۵، ۹۸/۲۹۲۲، ۹۸/۲۹۴۱، ۹۸/۲۹۴۳، ۹۸/۲۹۴۹، ۹۸/۲۹۵۱ شماره دادنامه: ۶۹۳ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۷۰ تاریخ: ۰۲/‏۱۰/‏۹۸‬

* شاکی: آقای سید حسن اشرفی زاده و دیگران

*طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ شورای سنجش و پذیرش دانشجو ابطال بندهای ۱ و ۲ اطلاعیه سازمان سنجش به تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۹۸‬ و قسمت اخیر بند ۲-۶ دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

 

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ شورای سنجش و پذیرش دانشجو ابطال بندهای ۱ و ۲ اطلاعیه سازمان سنجش به تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۹۸‬ و قسمت اخیر بند ۲-۶ دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱- جلسه شماره: ۱۳ مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۷‬ شورای سنجش و پذیرش دانشجو

الف- در خصوص آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ موارد ذیل به تصویب رسید:

۱- در سال ۱۳۹۸، سنجش با دو آزمون جداگانه انجام می‌شود و داوطلبان با توجه به اینکه فارغ التحصیل نظام قدیم یا نظام جدید آموزشی هستند لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ التحصیل شده‌اند، شرکت نمایند.

۲- نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به صورت رقابتی بر اساس نمره کل نهایی در زیر گروه مربوطه و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می‌شود. به عبارت دیگر ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی‌شود.

۲- بندهای ۱ و ۲ اطلاعیه سازمان سنجش به تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬

۱- هرچند دو مجموعه سوال برای دو نظام آموزشی طراحی شده است و ممکن است نوع سوالات در دو نظام متفاوت باشد، اما سوالات طوری طراحی شده است که سطح دشواری یکسانی دارند به ویژه اینکه از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (۳-۳-۶)، سوال یکسان طرح شده است. لذا تراز نمرات خام آزمون، به طور کلی در هر درس و گروه با هم محاسبه خواهد شد و نمرات هر نظام به صورت جداگانه تراز نمی‌شود.

۲- تراز نمرات با استفاده از روش‌های آماری انجام می‌شود. برای تعیین نمره تراز، تمامی نمرات خام داوطلبان حاضر در جلسه در هر گروه آزمایشی و هر درس مورد نیاز است. بنابراین، یافتن نمره تراز دروس (اعم از دروس عمومی و اختصاصی) توسط داوطلب یا هیچ فردیا مؤسسه ای جز سازمان سنجش آموزش کشور که اطلاعات کل شرکت کنندگان را در اختیار دارد امکان پذیر نیست.

۳- قسمت اخیر بند ۲-۶- آشنایی با آزمون‌های عمومی و اختصاصی (دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸)

داوطلبان با توجه به اینکه فارغ التحصیل نظام سالی واحدی، یا ترمی واحدی، یا نظام قدیم و یا نظام آموزشی جدید هستند لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ التحصیل شده‌اند، شرکت نمایند. نمرات دو گروه داوطلبان در هر دو مجموعه نظام‌های آموزشی تراز شده و گزینش به صورت رقابتی بر اساس نمره کل نهایی در زیر گروه مربوطه و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می‌شود. به عبارت دیگر ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام سالی واحدی، ترمی واحدی، نظام قدیم و یا نظام جدید ۳-۳-۶ تخصیص داده نمی‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- مغایرت با اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند ۶ اصل ۲، بندهای ۹ و ۱۴ اصل ۳، اصل ۱۹، اصل ۲۰ و اصل ۴۰

۲- مغایرت با ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با این توضیح که سؤالات مشترک بر خلاف این ماده از منابع نظام قدیم طرح نشد.

۳- مغایرت با تبصره ۳ ماده ۵ قانون پیش گفته و با این توضیح که موضوع اعمال مشترک بعد از برگزاری کنکور و در اطلاعیه مورخ ۲۰/‏۰۴/‏۹۸‬ اعلام شده است.

۴- اعمال تراز مشترک بر اساس نظرات کارشناسان خبره ظالمانه می‌باشد.

۵- در مصوبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۷‬ شورای سنجش و پذیرش دانشجو هیچ اشاره‌ای به اعمال تراز مشترک نشده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان سنجش به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۴۶۲-۵ مورخ ۱۳/‏۰۸/‏۹۸‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- اولین خروجی نظام جدید آموزشی (۳-۳-۶) همراه با فارغ التحصیلان نظام‌های آموزشی قبلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ شرکت کردند.

۲- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۷‬ برای این دسته از داوطلبان، دو مجموعه سوال تهیه شد و داوطلب هر نظام به سوالات مربوط به نظام آموزشی خود پاسخ دادند اما در تمامی دروس آزمون، تعدادی از سوالات بین دو نظام مشترک بود.

۳- سازمان سنجش وضعیت این دو دسته از داوطلبان را با هم مقایسه نمود سپس با استفاده از روش‌های آماری مطابق اصول سنجش و یادگیری نسبت به برآورد ضریب همترازی نمرات خام داوطلبان نظام قدیم و جدید اقدام نمود. (اعمال این ضریب باعث افزایش نمره خام داوطلبان مشمول همترازی می‌شود.) سازمان بهترین روش ممکن را برای همترازی انتخاب کرد.

۴- بعد از همتراز شدن نمرات خام این دو گروه از داوطلبان، تراز به صورت یکپارچه برای هر یک از دروس در گروه‌های آموزشی مختلف انجام و بر اساس آن نمرات کل داوطلبان محاسبه و رتبه بندی شده است.

۵- آزمون سراسری یک آزمون رقابتی است. اعمال تراز جداگانه یا تخصیص ظرفیت مجزا برای گروهی از داوطلبان موجب بی عدالتی می‌شود. با طرح سوالات مشترک و اعمال همترازی عدالت آموزشی برقرار شد. / ت

با توجه به نظر اتفاقی اعضای حاضر دایر بر رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رأی شد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:

۱- در خصوص مصوبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اولاً با توجه به وظایف و اختیارات این شورا به شرح ماده ۳ قانون پیش گفته (از جمله بندهای (الف) و (ب) آن) این مصوبه در حدود اختیارات این شورا بوده است و از این حیث با ایرادی مواجه نمی‌باشد. ثانیاً ساز و کار تعریف شده برای سنجش نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و جدید، از حیث رعایت نسبی حقوق هر دو گروه از داوطلبان و به ویژه در مقایسه با گزینه‌های بدیل (از جمله اختصاص سهمیه جداگانه)، در مجموع موجه بوده و مغایرت آن با اصول بر شمرده شده از قانون اساسی ناظر به برابری و عدالت احراز نشد.

۲- قسمت اخیر بند ۲-۶ دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸: مفاد قسمت مورد اعتراض تقریباً تکرار مفاد مصوبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد و با توجه به مراتب پیش گفته، با ایرادی مواجه نمی‌باشد.

۳- در خصوص بندهای ۱ و ۲ اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور به تاریخ ۲۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬، با توجه به اینکه مفاد این دو بند تشریح و توضیح مصوبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده و متضمن تجویز حکم مغایری نیست، بر این اساس مغایر حکم قسمت اخیر تبصره ۳ ماده قانون پیش گفته نمی‌باشد.

با توجه به نکات مذکور، در خصوص درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. / ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری