طرح دعوا یا خواسته ای دیگر در دعوای اعتراض شخص ثالث

یکی از انواع شکایت‌های قابل‌طرح از آراء صادره، اعتراض شخص ثالث است. فلسفة این اعتراض جلوگیری از ورود «خلل» به حقوق شخصی است که نه خود و نه نماینده اش در دادرسی منتهی به رای دخالت نداشته و از رهگذر رای صادره آسیب دیده است. با طرح اعتراض ثالث دادگاه صادر کنندة رای ملزم به رسیدگی مجدد به موضوع، درچارچوب جهات اعتراض و خلل ادعایی است. آیا معترض ثالث ضمن اعتراض به رای،می­تواند خواستة جدیدی افزون بر خواستة دعوی اعتراض ثالث طرح کند؟ از آن جا که خلل تنها مبنای حق دادخواهی معترض شخص ثالث نیست که مبنای حق نقض رای از سوی دادگاه است، باید گفت و پذیرفت که دادنامة شعب 215 دادگاه عمومی حقوقی که عینا به تایید شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده، از این منظر درست و تایید شدنی است.

واژگان کلیدی : خلل، ضرر، حق دادخواهی ثالث، اصل نسبی بودن رای.لینک دانلود فایل