ممنوعیت تغییر و تحریف نشان رسمی دانشگاه تهران در واحدها ،موسسات و مراکز تابعه و الزام استفاده از نشان رسمی دانشگاه در همه مکاتبات و مراسلات و فضای مجازی و سایت ها

ممنوعیت تغییر و تحریف نشان رسمی دانشگاه تهران در واحدها ،موسسات و مراکز تابعه و الزام استفاده از نشان رسمی دانشگاه در همه مکاتبات و مراسلات و فضای مجازی و سایت ها