در خصوص شرکت‌هایی که به نحوی از نام دانشگاه تهران استفاده می‌کنند

«در خصوص شرکت‌هایی که به نحوی از نام دانشگاه تهران استفاده می‌کنند مقرر شد الزام شود که هیچ شرکتی حتی شرکت دانشگاهی یا دانش بنیان حق استفاده از نام و عنوان دانشگاه تهران را ندارد مگر با اجازه هیأت رئیسه دانشگاه تهران و رجوع دانشگاه از اذن‌های قبلی برای این گونه شرکت‌ها به مدیران ان ها اعلام شود. مراتب از سوی اداره کل امور حقوقی به هر یک از شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس مصوبه هیأت رئیسه ابلاغ شود».