در بین واحدهای دانشگاه تهران اجاره دادن املاک در اختیار، ممنوع است

احتراماً، برابر تذکر سازمان بازرسی کل کشور، هیچ یک از واحدهای دانشگاه نباید املاک تحت اختیار خود را به واحدهای دیگر دانشگاه در قالب قرارداد اجاره واگذار نمایند. بدیهی است که تفاهمات داخلی درباره استفاده بهینه از املاک و امکانات هر یک از واحدها توسط دیگر واحدها، در دانشگاه قابل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد بود.