دفتر حقوقی پردیس های دانشگاه

آقای حسن علاءالدین مسئول واحد حقوقی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۲۲۷۷۸۳ نشانی؛ کرج - خیابان دانشکده
آقای مهدی رحیمی کارشناس واحد حقوقی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۲۲۷۷۸۳ نشانی؛ کرج - خیابان دانشکده
آقای حسین منصوری مسئول دفتر حقوقی پردیس فارابی تلفن تماس: ۰۲۵۳۶۱۶۶۱۹۵ نشانی؛ قم - ابتدای جاده قدیم تهران
خانم سمینه شاه کرمی کارشناس حقوقی پردیس ابوریحان تلفن تماس :۳۶۰۴۰۶۱۳ نشانی؛ پاکدشت - بلوارامام رضا