اداره قراردادها،استعلامات و اجرائیات

خانم فاطمه اللهلوئی زارع رئیس اداره قراردادها، استعلامات و اجراییات تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۷۰۸
آقای علی اکبر کریمی پناهان کارشناس مسئول واحد اجراییات تلفن تماس ۶۱۱۱۲۶۵۹