اداره دعاوی حقوق عمومی و اداری

خانم محترم عربشاهی رئیس اداره دعاوی حقوق عمومی و اداری

تلفن تماس: ۶۶۴۹۵۶۶۸- ۶۱۱۱۳۲۹۹