اداره دعاوی حقوقی و کیفری

آقای سید حسین موسوی رئیس اداره دعاوی حقوقی و کیفری تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۶۵۹
آقای رضا حنیفی کارشناس مسئول اداره دعاوی حقوقی و کیفری تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۶۵۹
آقای مسلم ملک پور کارشناس مسئول اداره دعاوی حقوقی و کیفری تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۹۸۶