اداره دعاوی حقوقی و کیفری

آقای سینا کریمیان رئیس اداره دعاوی حقوقی و کیفری تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۶۵۹
آقای رضا حنیفی کارشناس اداره دعاوی حقوقی و کیفری تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۶۵۹
آقای مسلم ملک پور کارشناس اداره دعاوی حقوقی و کیفری تلفن تماس: ۶۱۱۱۲۹۸۶