همکاران امور اداری و دفتری

آقای مهدی خفاجه کارشناس مسئول امور اداری و دفتری، تلفن تماس ۶۱۱۱۲۵۶۵-۶۶۴۶۹۸۹۸ دورنگار ۶۶۹۵۸۴۱۰
خانم زهرا نظافتی کارشناس امور اداری و دفتری و امور تایپی تلفن تماس: ۶۱۱۱۳۸۰۹
آقای فرزین تورانی مسئول بایگانی تلفن تماس ۶۱۱۱۳۰۲۳
خانم اعظم فخرایی کارشناس امور دفتری و ثبت مستندات  و مسئول وب سایت اداره کل امور حقوقی