اخبار

گزارش نشان دانشگاه

گزارش نشان دانشگاه

مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران در باره حفاظت و نگهداری سه گانه نام ،سردر و نشان دانشگاه تهران ، پس از گزارش به شورای دانشگاه در تاریخ ششم مرداد ماه سال هزار و چهارصد، ...

قنات دانشگاه (جلالیه سابق )

قنات دانشگاه (جلالیه سابق )

جناب آقای دکتر محسنی مدیر کل اداره حقوقی به همراه آقای پیکرستان معادن این اداره کل در تاریخ ۱۹ مرداد ماه از قنات دانشگاه تهران بازدید کردند