آرشیو اخبار

خط مشی شورای سیاست گذاری و دستورالعمل اجرایی دانشگاه بدون دخانیات

خط مشی شورای سیاست گذاری و دستورالعمل اجرایی دانشگاه بدون دخانیات

خط مشی شورای سیاست گذاری و دستورالعمل اجرایی دانشگاه بدون دخانیات پس از نقد و بررسی متعدد در شورای راهبری و سیاستگذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاه, شورای فرهنگی دانشگاه و جلسات مشورتی با کانون‌ها، ...