ارتقای مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری طبق ضوابط آیین¬نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها انجام می شود

ارتقا از استادیاری به دانشیاری

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی خاص، اعضای هیأت علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیأت ممیزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقا، مرتبه علمی، استادیاری، دانشیاری، دانشگاه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت دیوان، اعتبار امر مختومه، محکومیت انتظامی
مرجع صدور: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:

ارتقای مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری طبق ضوابط آیین¬نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها انجام می-شود.

مستندات مصوبه ۶۳۰۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تبصره ۳ ماده ۴ و بند ۲۴ آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه¬ها مصوب ۱۳۹۰
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۳۲۸

رای بدوی

 

رای دیوان

در خصوص دادخواست (ح.ن.) به طرفیت دانشگاه تهران (ایران سابق) مبنی بر اینکه طی حکم کارگزینی شماره … از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری راه یافته و در طول چهار سال که در دانشگاه لرستان به امر آموزش و پژوهش پرداخته است، با انتقال به تهران (در سال ۸۳) که مصادف با زمان ارتقای مرتبه علمی بوده، دانشگاه ایران از صدور حکم دانشیاری وی خودداری ورزیده است، چون نامه شماره... معاون آموزشی دانشگاه، حکایت از قابل طرح نبودن درخواست دارد، لذا به این تصمیم معترض می‌باشد و تقاضای رسیدگی دارد. مشتکی‌عنه بعد از ابلاغ در مقام پاسخ با استناد به مصوبه جلسه ۶۳۰۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع دادخواست را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و اعلام نموده است، طبق ماده ۲ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، فعالیت¬های پژوهشی (تبصره ۲ بندهای شرطی) برای ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری کسب حداقل ۴۰ درصد از ۵ و ۱۰ امتیاز حداقل بندهای شرطی از مقالات چاپ شده به زبان خارجی در یکی از مجلات معتبر داخلی یا خارجی الزامی می‌باشد که نامبرده تاکنون مدرکی دال بر چاپ مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی در مجلات معتبر داخلی یا خارجی ارائه نکرده است و مطابق دادنامه شماره... شعبه دوم دیوان عدالت اداری، خواسته وی رد شده و نام برده به دلیل تخلفات متعدد اداری و شغلی در هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی محکوم به اخراج از دانشگاه شده است که پرونده ایشان در هیأت تجدیدنظر انتظامی در دست بررسی قرار دارد. هرگونه ارتقای علمی وی، توهین به ساحت والای علمی و دانشگاهی کشور می‌باشد و دانشگاه تا مشخص شدن وضعیت پرونده انتظامی و پیشرفت علمی و پژوهشی به خود اجاره صدور حکم ارتقای نامبرده را نخواهد داد و در لایحه تکمیلی نیز اعلام شده است «در جلسه مورخ ...کمیته منتخب دانشگاه پیراپزشکی، ارتقای علمی آقای دکتر (ن.) از استادیاری به دانشیاری بررسی گردید که ایشان امتیاز لازم را کسب ننموده است». شاکی در رابطه با پاسخ دانشگاه، جوابیه¬ای در چند صفحه همراه با مدارک ارائه و اعلام کرده است: «مقالات متعدد چاپ شده در مجلات علمی، تحقیقاتی و بین¬المللی دارد و با توجه به اینکه فرم تأیید ارتقا با نظر موافق توسط مدیر گروه و دبیر کمیته منتخب دانشکده موضوع نامه شماره... و تأییدیه¬های ریاست هیأت بورد تخصصی، دستیار تخصصی دانشگاه تهران، محقق علوم دارویی، دلالت بر پیشرفت علمی و پژوهشی دارد و بر اساس نامه شماره... مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی، (ص ۶۰) معتقد به عمدی بودن مخالفت با ارتقا می‌باشد» و در پاسخ به لایحه تکمیلی مشتکی‌عنه هم برابر نامه وارده به شماره... دفتر شعبه دوم دیوان، شاکی مدعی شده است «دانشگاه ایران در حالی که با استناد به ۲ کتاب بهداشت همگانی (۱ بیماری های واگیر ۲ بهداشت مواد غذایی و آشپزخانه¬ها) متعلق به سازمان زندان¬ها، مرتبه دانشیاری را تصویب نموده است (مدارک آن در صفحات ۱۰۷ لغایت ۱۱۴ و ۱۷۹ لغایت ۱۸۴ پیوست پرونده می‌باشد)، در بررسی تقاضای ارتقای وی در جدول شماره ۳ جمع امتیازات ماده یک را ۳/۵۷ درج نموده و در تعیین امتیازات بندهای ۳۱، ۴۱، ۱۱۲، ۳۲ رعایت حق نشده و در بندهای ۱۶۱، ۶۶۱، ۲۱۲، ۵۱۲، ۲۲، ۱۴۲، ۱۳ و ۸۳ هم با وجود مدارک هیچ امتیازی منظور نگردیده است» که با توجه به مراتب مذکور، مدارک موجود و محتویات پرونده، اعلام می‌دارد ایراد مشتکی‌عنه بر صلاحیت شعبه دیوان به دلایل ذیل مردود است: ۱ مصوبه شماره ۶۳۰۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به آن استناد کرده¬اند، محدود به امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی بوده که اجرای آن هم طبق تبصره مصوبه مذکور به هیأتی محول گردیده است که اصل تشکیل هیأت (ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات) باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که تاکنون اقدام نشده و عملاً اجرای مصوبه متوقف مانده است و شکایت شاکی هم مربوط به امور اداری و اجرایی و تخلف از مقررات قانونی و احقاق حق می‌باشد که خروج موضوعی از مصوبه دارد. ۲ مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی «تشکیل دادگاه¬ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی هم رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از دستگاه¬های دولتی منحصراً در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. ۳ ماده ۱۳ قانون دیوان مصوب ۸۵ در باب صلاحیت، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد که طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از اصل ۱۱۲ قانون اساسی به شماره های ۴۵۷۵۳/۳/۷۲ و ۵۳۱۸۲۴/۷/۷۲ «در مقام تعارض بین مصوبات مجمع و قوانین عادی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است» و «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد». بنابراین با اعتقاد به صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکی و اینکه دادنامه شماره... شعبه دوم دیوان به لحاظ عدم ورود در ماهیت، رسیدگی شکلی و صدور قرار رد، اعتبار امر مختوم را ندارد و متعاقب آن هم کمیته منتخب در جلسه مورخ ۲۹/‏۰۲/‏۸۸‬ تقاضای شاکی را رسیدگی نموده و طبق نامه شماره... معاون آموزشی دانشگاه ایران که پیوست دادخواست می‌باشد، درخواست ارتقای آقای دکتر (ح.ن.) در جلسه مورخ ۱۳/‏۰۴/‏۸۸‬ هیأت ممیزه بررسی و قابل طرح تشخیص نمی‌گردد، بنابراین ایراد مذکور هم مسموع نمی‌باشد. دانشگاه در لایحه دفاعیه به محکومیت انتظامی شاکی اشاره کرده است که این موضوع و مجازات اخراج از خدمت هم با صدور رأی شماره... هیأت تجدیدنظر رسیدگی انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (هیأت هم‌عرض) منتفی گردیده و نامبرده محکومیت انتظامی ندارد. علیهذا با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به اینکه: الف در لایحه جوابیه، دانشگاه به تبصره ۲ بندهای شرطی استناد نموده که «حداقل امتیاز بندهای شرطی را ندارد و تاکنون مدرکی دال بر چاپ مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی در مجلات معتبر داخلی یا خارجی ارائه نکرده است». به لحاظ اینکه کمیته منتخب باید بر مبنای آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب مرداد ماه ۸۷ تقاضای ارتقای شاکی را رسیدگی می کرد، لذا بررسی پرونده و تطبیق آن با آیین‌نامه ارتقا مصوب ۹/۵/۸۰ تخلف از مقررات محسوب می‌شود. ب دانشگاه به پیوست لایحه تکمیلی شماره ... تصویر مدرک ارزیابی مقالات را ارسال نموده است (ص ۱۶۷) که ملاحظه می‌شود در صدر آن برای یک مقاله انگلیسی از شاکی تعیین امتیاز شده است و از این جهت انکار دانشگاه مبنی بر عدم ارائه مدرک دال بر چاپ مقالات به زبان انگلیسی پذیرفته نیست. ضمن اینکه شاکی مدعی است مقالات دیگری به زبان انگلیسی در مجلات معتبر خارجی داشته که مد نظر قرار نگرفته و اصلاً در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی هم زبان نوشتاری مشخصی (انگلیسی) معین نشده است. ج در جدول شماره ۳ امتیازات که پیوست لایحه دفاعیه به شماره... با امضای معاونت آموزشی وقت دانشگاه ایران ارسال شده، (ص ۷۷) جمع امتیازات ماده یک ۳/۵۷ درج گردیده است، در حالی که همین جدول که پیوست نامه شماره... با امضای همان معاونت ارائه شده (ص ۱۶۶)، امتیازات ماده یک، ۳/۵۵ می‌باشد (امتیازات ماده یک ۳۵/۶۰ می‌شود). تغییر و تقلیل و حذف ۳۲/۵ امتیاز و ارائه مدارک متناقض پذیرفته نیست. د در فرم شماره یک ارزشیابی کتب، (ص ۸۶) اثر شاکی کتاب... با ۱۵ امتیاز ارزیابی گردیده، ولی در بند ۳۲ جدول فقط ۵ امتیاز منظور شده است. در شرایطی که شاکی، کتاب دیگری با عنوان... هم داشته که مورد ارزیابی قرار نگرفته و برای آن امتیازی منظور نشده است و در بندهای ۱۳، ۳۳ و ۴۳، ۶۳ ماده ۳ برای همکاری در امور اجرایی، فعالیت مؤثر در کمیته، انجمن، مجلات علمی و خدمات به ترتیب طبق جدول شماره ۳ برای هر سال ۱۰، ۴ و ۶ امتیاز داشته که مدیر گروه و دبیر کمیته منتخب طبق جدول شماره ۱۹ و ۱۹ مکرر برای آن ۴۴ امتیاز تعیین نموده¬اند که ۲۴ امتیاز منظور شده ولی اصل محاسبه امتیاز، برای هر سال تطبیق نمی‌کند و مسائل همراه سایر موارد و مدارک موجود با مد نظر قرار دادن فعالیت¬های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در سنوات اخیر، نیاز به کارشناسی دارد تا با شرایط فوق‌الذکر و گذشت بیش از سه برابر حداقل زمان لازم (۴ سال) برای ارتقای به مرتبه علمی دانشیاری احقاق حق شود. ضمناً دانشگاه تهران بعد از ادغام با پیگیری¬های انجام شده، پرونده ارتقای نامبرده را به هیأت ممیزه ارسال نموده که در جلسه مورخ... مطرح می‌شود و از ۳۲ رأی اخذ شده با ۲۵ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع و ۱ رأی موافق، ارتقای شاکی به تصویب نمی¬رسد. بنابراین درخواست شاکی و اعتراض به تصمیم دانشگاه مبنی بر قابل طرح نبودن تقاضای ارتقا و عدم تصویب مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری، با جهات مندرج در این رأی و عدم اعمال موازین قانونی موجه تشخیص و با رعایت ماده ۳۰ قانون دیوان حکم به ورود شکایت و طرح موضوع در هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد هیأت¬های ممیزه دانشگاه¬ها و رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله، صادر و اعلام می‌گردد تا در اجرای تبصره ۳ ماده ۴ و بند ۲۴ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاها اقدام نموده و با رعایت ماده ۱۴ قانون دیوان و مفاد این دادنامه در مورد پذیرش ارتقای شاکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری تصمیم¬گیری نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهدوی طباطبائی

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد.