قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد

(قرار دادن در این بخش واحدها را از استعلام در خصوص مورد بی نیاز نمی کند)

قرارداد مشارکت

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱- طرف اول: دانشگاه تهران با شناسه ملی......... کد اقتصادی............به نمایندگی آقای / خانم.................به نشانی:...........کدپستی...................... تلفن...................

۱-۲- طرف دوم: شرکت / موسسه..................... به شماره ثبت...... کداقتصادی................و شناسه ملی.................. به نشانی:................................ کدپستی..................................... تلفن................... به نمایندگی خانم / آقای.................................. فرزند............. به شماره شناسنامه........... صادره از....... کدملی............. به سمت....................... که به موجب اساسنامه و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی شماره … مورخ..... حق امضا اسناد تعهدآور شرکت را داراست.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت در بهره‌‌برداری از واحد رادیوگرافی دیجیتال دندانپزشکی و ارائه کلیه خدمات رادیوگرافی به مراجعان در محل........................

ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف قرارداد حاضر

ب یک نسخه از صورتجلسه کمیسیون مناقصه / استعلام بها به شماره........................مورخ............................

ج- یک نسخه از کپی برابر اصل مدارک شرکت شامل: آگهی تأسیس و تغییرات شرکت، اساسنامه شرکت، گواهی تأیید صلاحیت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز.

ماده ۴- آورده طرفین جهت مشارکت

۱-۴- آورده طرف اول:

منافع شش دانگ عرصه و اعیان یک باب.............به مساحت.... واقع در..... به انضمام تجهیزات و امکانات موجود در آن به شرح ذیل:

الف- وسایل گرمایش و سرمایش

ب- انشعاب برق _آب _گاز _ تلفن به شماره...................

ج- ملزومات و تجهیزات اداری و سایر تجهیزاتی که به رؤیت طرف دوم رسیده و از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرده است.

۴-۲- آورده طرف دوم:

الف-تامین تجهیزات پزشکی بر اساس پیوست (۱) قرارداد به ارزش … ریال

ب- تجهیزات سخت افزاری بر اساس پیوست (۲) قرارداد به ارزش.... ریال.

ج- تأمین نیرو انسانی و مسئول فنی، کلیه اقلام و مواد مصرفی و پرداخت کلیه هزینه‌ها براساس تعهدات مندرج در این قرارداد.

ماده ۵- مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ....................لغایت................ بمدت........................... است.

ماده ۶- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

۶-۱- حق السهم هر یک از طرفین از درآمد ناخالص این قرارداد به صورت (...................) درصد سهم طرف اول و () درصد سهم طرف دوم ازکل درآمد می‌باشد.

۶-۲- در هنگام مراجعه بیمار به مرکز، سهم طرف اول از درآمد ناخالص، به اضافه ۱۰ درصد از سهم طرف دوم به حساب شماره.... به نام دانشگاه تهران واریز می‌شود و سهم طرف دوم، (پس کسر ۱۰ سپرده حسن اجرای قرارداد) به حساب شماره..... به نام شرکت.... واریز می‌گردد.

ماده ۷- روش اصلاح قرارداد:

۷-۱- طرف اول می‌تواند در صورت تغییر در میزان سرمایه گذاری طرفین، افزایش تعرفه خدمات، ایجاد بخش جدید و یا هرگونه تغییر در شرح خدمات که منجر به افزایش یا کاهش درآمد گردد، درصد مشارکت را در طول مدت قرارداد بر اساس نظریه کارشناسان منتخب دانشگاه، تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش دهد.

۷-۲- طرف دوم متعهد است، در صورت درخواست طرف اول حداقل به مدت دو ماه پس از اتمام مدت این قرارداد، با درصد مشارکت و شرایط مندرج در این قرارداد به ارائه خدمت ادامه دهد.

ماده ۸- تعهدات طرف اول قرارداد

۱- تأمین آب، گاز، تلفن، برقراری سیستم گرمایش و سرمایش برای محل مشارکت بر عهده طرف اول است. هزینه‌های مربوطه در سهم طرف اول در نظر گرفته شده است و پرداخت آن برعهده طرف اول است.

۲- تعمیرات کلی ساختمانی به عهده طرف اول و تعمیرات جزئی و پرداخت هزینه‌های مربوط به عهده طرف دوم است.

۳- طرف اول متعهد است، مالیات و سایر کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می‌گیرد را از سهم طرف دوم کسر نماید و به حساب مراجع قانونی پرداخت کند.

ماده ۹- تعهدات طرف دوم قرارداد

۱ - طرف دوم اعلام می‌نماید مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت نبوده و متعهد است تا پایان مدت قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مندرج در قانون فوق الذکر را در موضوع این قرارداد سهیم و ذینفع نکند. در صورت تخلف جبران کلیه خسارات وارده به طرف اول و اشخاص ثالث بر عهده طرف دوم است.

۲- طرف دوم تأیید می‌نماید، کلیه مجوزهای قانونی لازم برای اجرای این قرارداد را داراست و رونوشت مجوزهای مذکور را به طرف اول تسلیم می‌نماید. در هر صورت طرف اول، هیچ مسئولیتی در فرض قصور، تقصیر ویا تخلفات پزشکی طرف دوم ندارد.

۳- تهیه مواد اولیه و نیروی انسانی و کلیه وسایل و امکاناتی که جهت ارائه خدمات رادیولوژی لازم و ضروری است، از جمله ملزومات اداری و مصرفی مورد نیاز، پرداخت هزینه تعمیر جزئی و کلی دستگاه‌ها و نقل و انتقالات قطعات یدکی و تعویض و تعمیرقطعات و هزینه نگهداری سخت‌افزار و نرم‌افزار پذیرش و جواب دهی به عهده طرف دوم می‌باشد.

۴- طرف دوم تحت هیچ شرایطی، حق توقف ارائه خدمات موضوع قرارداد را نخواهد داشت و در صورت خرابی دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت …روز نسبت به تعمیر و راه‌اندازی دستگاه اقدام نماید، به نحوی که خللی در ارائه خدمات ایجاد نگردد. در صورتی که توقف در ارائه خدمات به تشخیص طرف اول غیر موجه باشد، به ازای هر ساعت توقف..............درصد از سهم طرف دوم کسر خواهد شد.

۵ - تأمین نیروی انسانی واجد صلاحیت در تمام رده‌های شغلی مورد نیاز برای ارائه خدمات رادیولوژی اعم از پزشک، کارشناس، تکنسین، مسؤول فنی و غیره که صلاحیت آنها به تأئید طرف اول رسیده باشد، از تعهدات طرف دوم است. طرف دوم متعهد است که از پرسنل واجد صلاحیت علمی و متخصصین مرتبط با موضوع قرارداد به تعداد کافی با رعایت استانداردهای مصوب استفاده نماید. در صورت عدم رضایت طرف اول از این افراد، طرف دوم موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اخطار کتبی طرف اول نسبت به جایگزینی آنان اقدام نماید.

۶- کلیه اشخاصی که در راستای اجرای این قرارداد به هر نحو، درخدمت طرف دوم می‌باشند، کارگر وی بوده و ایشان مکلف است کلیه حقوق قانونی آنان از قبیل حقوق و مزایای قانون کار و حق بیمه تأمین اجتماعی و تعهدات ناشی از سایر قوانین را شخصاً و به موقع پرداخت کند و تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کلیه کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است، به طرف اول ارائه نماید. در هر صورت، طرف اول در قبال مطالبات نیروی انسانی طرف دوم هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

۷- طرف دوم در مدت اجرای این قرارداد، مسئول اقدامات خود و کارکنان تحت امر خود می‌باشد. جبران کلیه خسارت که از فعل یا ترک فعل طرف دوم و یا کارکنان و افراد و اشیا تحت تصرف یا متعلق به او وی به اموال، تجهیزات، تأسیسات دانشگاه و یا اشخاص ثالث وارد شود، بر عهده طرف دوم می‌باشد.

۸- طرف دوم متعهد است نسبت به تهیه پرونده پرسنلی شامل فرم ارائه شده، مدرک تحصیلی کارکنان، سوابق کاری کارکنان، گواهی عدم سو پیشینه، سوابق آموزشی کارکنان، قرارداد منعقد شده، چگونگی وضعیت بیمه کارکنان و تهیه پرونده حفاظتی شامل: آزمایش HIV ،خون CBC وپلاکت هرشش ماه یک بار اقدام نماید.

۹ طرف دوم موظف است، جهت شناسایی و ورود و خروج پرسنل خود به محل، مشخصات آنها را کتباً به طرف اول اعلام نماید. ساعات مجاز حضور طرف دوم و پرسنل وی، برابر روزهای تعیین شده از ساعت......لغایت...... خواهد بود و چنانچه لازم شود پرسنلی خارج از زمان فوق درمحل حضورداشته باشد، طرف دوم موظف است قبلاً صورت اسامی افراد مورد نظر را ارائه نماید. در هر صورت بیتوته شبانه کارگران طرف دوم در محل ممنوع است

۱۰- طرف دوم متعهد است ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش رادیولوژی را برابر استانداردها (از نمایندگی رسمی و اصلی وارد کننده یا تولید کننده مورد تأیید و دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی و یا سازمان غذا و دارو) تأمین نماید و درخصوص تبعات ناشی ازکمبود اقلام به جز مواردی که کمبود به تأیید معاونت غذا و دارو و به صورت فراگیر و عمومی باشد، مسئول و ملزم به جبران خسارت است.

۱۱- سرویس و نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون سالانه تجهیزات پزشکی بارعایت ضوابط و نظارت طرف اول، به عهده طرف دوم می‌باشد.

۱۲- طرف دوم در طول اجرای قرارداد، بدون هماهنگی و مجوز کتبی طرف اول، حق انتقال هیچ یک از تجهیزات را به خارج از محل ندارد.

۱۳- ارائه خدمات از سوی طرف دوم باید مطابق استانداردهای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تعرفه مصوب وزارت بهداشت صورت بگیرد، در هر صورت مسئولیت و جبران هرگونه زیان و خسارات وارد به بیماران که ناشی از طبابت و درمان و مراقبت یا وسایلی که به منظور درمان استفاده می‌شود، به عهده طرف دوم است و طرف اول از این حیث هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. (مفاد این بند در تمامی برگ‌های پذیرش بیماران قید خواهد شد.)

۱۴- پاسخگویی به کلیه مسائل نظام پزشکی، تعزیرات، مسائل حقوقی و کیفری به عهده طرف دوم می‌باشد و متعهد است کلیه مقررات حفاظتی و ایمنی کار را رعایت نموده و مسئولیت کلیه حوادث حین یا ناشی از کار بر عهده وی خواهد بود و از این حیث طرف اول هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

۱۵- مخارج لازم برای نگهداری محل بهره‌رداری، تجهیزات و امکانات آن و همچنین مخارج لازم برای انتفاع از آن، بر عهده طرف دوم است وطرف اول هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و طرف دوم نسبت به هزینه‌های انجام شده، حق رجوع به طرف اول را ندارد.

۱۶- بهره‌برداری از مرکز باید به نحوی صورت پذیرد که به ابنیه، تأسیسات و تجهیزات آن خسارتی وارد نگردیده و کلیه مستحدثات، تأسیسات و تجهیزات تحویل شده از سوی طرف اول، پس از انقضا مدت و یا فسخ قرارداد، به نحو سالم و عاری از هر گونه عیب و ایراد به طرف اول مسترد شود. جبران کلیه خسارات وارده به اموال مذکور، به هر دلیل و از طرف هر کس که باشد، بر عهده طرف دوم است.

۱۷- طرف دوم موظف است در حفظ و حراست فیزیکی کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی و اداری (اعم از آورده خود و یا متعلق به طرف اول) نهایت دقت را به عمل آورده و در صورت کسری اموال، موظف به تأمین و جایگزینی تجهیزات است.

۱۸- بهره‌برداری از محل قائم به شخص طرف دوم بوده و ایشان به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی حق واگذاری محل را به غیر ندارد. در صورت تخلف، طرف اول می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و طرف دوم مکلف است، بدون هیچ گونه ادعایی محل را تخلیه کند و به طرف اول تحویل دهد.

۱۹- طرف دوم مکلف است نسبت به بیمه آتش سوزی محل و بیمه مسئولیت مدنی و حرفه‌ای خود و کارکنان تحت امر اقدام کند و رونوشت بیمه نامه‌های مذکور را به طرف اول ارائه نماید. در هر صورت، جبران کلیه خسارات وارده به طرف اول و اشخاص ثالث، به طور مطلق بر عهده طرف دوم می‌باشد

۲۰- بهره برداری از محل هیچ گونه حق مالکیتی اعم از سرقفلی، حق کسب و پیشه، حق اولویت و غیره برای طرف دوم نسبت به عرصه، ابنیه، تجهیزات و..... ایجاد نمی‌کند.

۲۱- طرف دوم مکلف است، کلیه بدهی‌های دولتی و قانونی خود از قبیل عوارض، حق بیمه، کارگران را مرتب و منظم به مراجع ذی صلاح پرداخت و در پایان هر سال و انقضا مدت قرارداد، مفاصاحساب بدهی‌های مذکور را به طرف اول تسلیم نماید. عدم تادیه بدهی‌های مزبور در طول مدت قرارداد موجب حق فسخ برای طرف اول خواهد بود و طرف اول از بابت امور فوق هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. در صورت تأخیر غیرمتعارف در پرداخت حقوق دولتی یاد شده، طرف اول حق دارد عندالاقتضا راساً نسبت به تصفیه حساب با مراجع دولتی اقدام و ۳ برابر وجوه پرداختی را از مبلغ ضمانت نامه و سایر اموال و مطالبات طرف دوم کسر نماید.

۲۲- طرف ا ول حق دارد راساً به وسیله شخص یا اشخاصی که معین می‌کند، در هر موقع از ساعت کار و بدون اطلاع قبلی، محل بهره‌برداری را مورد بازرسی قرار دهد و طرف دوم متعهد است که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا به ویژه اسناد مالی مربوط به میزان درآمد طرف دوم از محل را در اختیار طرف اول قرار دهد.

ماده ۱۰- ناظر قرارداد

نظارت بر اجرای این قرارداد بر عهده.............است و طرف دوم موظف است به کلیه تذکرات ناظرین واحد نظارت عمل نماید. در هر صورت نظارت ناظرین، تحت هیچ عنوان رافع مسئولیت‌های طرف اول نمی‌باشد.

 

 

ماده ۱۱- تضمین انجام تعهدات و سپرده حسن اجرای قرارداد:

۱-۱۱- طرف دوم هم‌زمان با امضای قرارداد، یک فقره ضمانت نامه بانکی شماره.....مورخ...... صادره از بانک.............به مبلغ...............ریال / مبلغ..........ریال (معادل ۱۰ درصد مبلغ آورده طرف دوم) را به عنوان تضمین قرارداد، به حساب.......... واریز کرد و فیش پرداختی / ضمانتنامه بانکی را به طرف اول تحویل نمود. چنانچه طرف دوم در انجام هر یک از تعهدات خود قصور ورزد، طرف اول بدون هیچ قید و شرط حق دارد، وجه مذکور را به نفع خود برداشت کرده و قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ نماید. وصول تضمین مذکور، مانع از مطالبه خسارات وارده از سایر منابع مالی طرف دوم نیست. تضمین مذکور پس از انقضای مدت قرارداد، پس از تسویه حساب نهایی و ارائه مفاصاحساب‌های قانونی، در صورت عدم وصول شکوائیه و دستور مقام قضائی مبنی بر منع پرداخت یا توقیف آن، با تقاضای طرف دوم، به ایشان مسترد خواهد شد.

۱۱-۲- بابت تضمین حسن انجام کار و صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی، معادل ۱۰% از هر پرداخت به طرف دوم کسر و در حساب سپرده طرف اول نگهداری می شود که.... روز پس از پایان مدت قرارداد و در صورت تأیید حسن اجرای قرارداد به درخواست طرف دوم به وی مسترد می‌شود. چنانچه حسن اجرای قرارداد مورد تأیید طرف اول نباشد، مبلغ مذکور به نفع دانشگاه برداشت می‌شود. برداشت سپرده مذکور، مانع از مطالبه خسارات وارده به طرف اول از سایر منابع مالی طرف دوم نیست.

ماده ۱۲- شرایط فسخ قرارداد:

علاوه بر موارد مندرج در متن قرارداد، در موارد زیر طرف اول می‌تواند قرارداد را فسخ کند:

۱- طرف دوم از انجام هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و پیوست‌های آن امتناع نماید ویا تعهدات خود را به طور ناقص انجام دهد.

۲- طرف دوم در انجام تعهدات قراردادی تاخیرداشته باشد.

۳- طرف دوم، بدون اجازه طرف اول، تمام یا جزئی از قرارداد را به شخص ثالث واگذار نماید.

۴- طرف دوم در موعد مقرر نسبت به تسلیم تضمین‌های موضوع قرارداد اقدام ننماید.

در صورت تحقق هر یک از موارد فوق، طرف اول می‌تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی و صرفاً با ارسال نامه کتبی قرارداد را فسخ نماید و تضمین‌های قراردادی طرف دوم را به نفع خود برداشت نماید. برداشت تضمین مذکور مانع از جبران خسارات وارده به طرف اول از سایر اموال و دارایی‌های طرف دوم و اقدام قانونی برای تخلیه ملک نخواهد بود. در هر صورت طرف دوم نسبت به املاک احداثی، تجهیزات و منضمات آن هیچ‌گونه حقی ندارد و مکلف به تخلیه و تحویل ملک به طرف دوم می‌باشد.

ماده ۱۳- قوه قاهره

در صورت وقوع حوادث قهری و خارج از اراده طرفین به نحوی که انجام تعهدات به هیچ وجه ممکن نباشد، قرارداد منفسخ و با توجه به وضعیت قبل از حالت قوه قاهره و بر اساس کلیه شروط و تعهدات قرارداد اقدام می‌شود. چنانچه قوه قاهره اجرای تعهدات طرفین را به طور موقت به حال تعلیق در آورد، پس از انقضا ۳ ماه هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارد.

ماده ۱۴- تخلیه و تحویل محل

۱۴-۱-پ س از انقضای مدت یا فسخ قرارداد، طرف دوم مکلف است محل بهره‌برداری را تخلیه نموده و به انضمام کلیه تجهیزات و امکانات که همزمان با انعقاد قرارداد تحویل گرفته، با اخذ رسید به طرف اول مسترد نماید. در صورت عدم تخلیه، طرف دوم متعهد است از تاریخ فسخ یا انقضای مدت قرارداد، علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل انتفاع از محل، روزانه مبلغ....... ریال به عنوان خسارت تأخیر تخلیه و تحویل به طرف اول پرداخت نماید. به علاوه طرف اول، تضمین و سپرده قراردادی را به نفع خود برداشت می‌نماید. برداشت تضمین‌های قراردادی، مانع از جبران خسارات وارده به طرف اول از سایر اموال ودارائی‌های طرف دوم و اقدام قانونی برای تخلیه ملک نخواهد بود.

۱۴-۲- پس از انقضای مدت یا فسخ قرارداد، با تسویه حساب نهایی و ارائه مفاصاحساب های قانونی، چنانچه طرف دوم هیچ‌گونه بدهی به طرف اول و اشخاصی که به نحوی با این قرارداد مرتبط هستند، نداشته باشد، می_تواند اموال و تجهیزاتی که به عنوان آورده وی در این قرارداد محسوب می‌شود را با تأیید طرف اول و تنظیم صورت جلسه از محل خارج نماید. در صورت ورود هر گونه آسیب و خسارت از سوی طرف دوم به اموال و تجهیزات متعلق به دانشگاه و اشخاص ثالث، طرف اول می‌تواند بر اساس برآورد کارشناس رسمی منتخب دانشگاه، میزان خسارات و مطالبات را از اموال و تجهیزات طرف دوم برداشت نماید. طرف دوم این امر را پذیرفته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب وساقط می‌نماید.

ماده ۱۵- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد حاضر و نحوه اجرای آن، موضوع به صورت کتبی به طرف مقابل ابلاغ گردیده و طرفین نهایت تلاش و مساعی خود را جهت حل اختلاف و جلب رضایت یکدیگر به کار خواهند گرفت. در غیر این صورت، حل و فصل اختلاف از طریق یک نفر داور انجام خواهد شد. بدین منظور مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران در هنگام ارجاع اختلاف از سوی هر یک از طرفین، به عنوان مقام ناصب، داور را از میان حقوقدانان بر می‌گزیند. داور ظرف حداکثر ۲ ماه، رأی خود را صادر و مطابق روش مورد توافق به طرفین ابلاغ می‌نماید. داور در خلال مدت داوری یک بار حق تمدید مهلت داوری را برای یک دوره ۲ ماهه دیگر دارد. این رأی در هر‌حال حضوری و‌لازم الاجراست. حق الزحمه داوری تابع آئین نامه حق الزحمه داوری ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد.

ماده ۱۶- نسخه‌های قرارداد و نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همان است که در صدر قرارداد قید شده است. نشانی فوق الذکر به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد. لذا مکاتبات رسمی از طریق نشانی فوق الذکر قانونی تلقی می‌شود و در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این‌صورت کلیه نامه‌ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌شود.

این قرارداد مشتمل بر ۱۶ ماده و۳ نسخه یکسان با اعتبار واحد تنظیم و درتاریخ...... بین طرفین قرارداد امضا و مبادله شد.