قرارداد اجاره

نمونه قرارداد

(قرار دادن در این بخش واحدها را از استعلام در خصوص مورد بی نیاز نمی کند) 

قرارداد اجاره

ماده ۱ - طرفین قرارداد

۱-۱- موجر: به نشانی:

۲-۱- مستأجر:.............. فرزند:.................... کد ملی:...................، کد کارگاهی:.............به آدرس:..............

ماده ۲- مورد اجاره:

مورد اجاره عبارت است از تملک منافع ملک به نشانی:................................. لوازم و تجهیزات موجود در آن به شرح پیوست قرارداد، که مستأجر با رؤیت عین مستاجره و وقوف کامل از محل وقوع و حدود مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره کرده است.

۱ وسایل گرمایش و سرمایش

۲ برق آب گاز تلفن به شماره................

۳ تجهیزات و لوازم موجود در محل اجاره، مطابق لیست پیوست قرارداد که به امضای طرفین قرارداد رسیده، مشمول این قرارداد است.

ماده ۳ - مدت اجاره

مدت اجاره.....ماه شمسی، از تاریخ............. الی … می‌باشد که به اقرار مستأجر از ابتدای مدت استیفای منافع کرده است.

ماده ۴- اجاره بها

بر اساس نظریه کارشناسی شماره..... مورخ..... میزان اجاره بها جمعاً............. ریال، از قرار ماهیانه............... ریال است که مستأجر متعهد است مبلغ اجاره ماهیانه را در اول هر ماه به حساب..........بانک.............شعبه............ به نام دانشگاه تهران واریز و نسخه‌ای از فیش آن را به نماینده موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید.

تبصره - مستأجر مکلف به پرداخت اجاره‌بهاء ماهانه در سررسید مقرراست. در صورت عدم پرداخت در سررسید، مستأجر مکلف است، علاوه بر پرداخت اصل مبلغ اجاره بها، به ازای هر روز تأخیر از زمان سررسید تا زمان پرداخت، روزانه مبلغی معادل............. ریال به عنوان خسارت تأخیر به موجر پرداخت کند. علاوه بر این، در صورت عدم پرداخت هر قسط از اجاره بعضاً یا تماماً، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، موجر می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اجاره اقدام نموده و میزان اجاره بها معوق، خسارت تأخیر تادیه و تمام مطالبات خود را از مبلغ تضمین انجام تعهدات مستأجر وصول نماید.

 

 

ماده ۵- سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت

طرفین اعلام می‌نمایند که هیچ‌گونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یا نظایر آن از سوی مستأجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است و حق کسب و پیشه یا تجارت برای موجر محفوظ بوده و می‌باشد و مستأجر هیچ حقی نسبت به سرقفلی و حقوق صنفی متعلقه به ملک (تحت هر عنوان) ندارد. مستأجر متعهد است به محض انقضا مدت یا فسخ قرارداد اجاره نسبت به تخلیه عین مستاجره اقدام نموده و ملک را بدون هیچ ادعایی و مطالبه وجهی (تحت هر عنوان) به موجر تحویل نماید.

ماده ۶ - تعهدات مستأجر

۱- به موجب این قرارداد، مستأجر ملتزم شده است به تادیه کلیه دیون مستأجر پیشین آقای............ فرزند: … داری کد ملی:....) تماماً و کمالا به...................... به مبلغ...........ریال، با حفظ حق رجوع دانشگاه به مدیون اصلی. مستأجر با امضای این قرارداد، متعهد است تا دین مذکور را در.... قسط و از قرار ماهانه… ریال به حساب...................بانک.............شعبه............ به نام دانشگاه تهران واریز نموده و نسخه‌ای از فیش آن را به موجر تحویل دهد. عدم تادیه هر یک از اقساط مزبور در سررسید خود، موجب حق فسخ است برای موجر. اعمال حق فسخ یا تأخیر در اعمال آن، در هر حال مانع وصول تضمین انجام تعهدات مستأجر، به نفع موجر نیست. پرداخت با تأخیر هر قسط، مانع اعمال حق فسخ ایجاد شده نیست.

۲- مستأجر متعهد است، مفاصاحساب تأمین اجتماعی محل اجاره مستأجر پیشین را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انعقاد این قرارداد از سازمان مذکور اخذ نموده و به مؤجر ارائه نماید.

۳- مستأجر اعلام می‌نماید، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نیست و در هر زمان که خلاف آن ثابت شود، موجر قرارداد را فسخ می‌نماید و کلیه مسؤولیت‌ها و جبران خسارات وارده به موجر و اشخاص ثالث بر عهده مستأجر است.

۴- مستأجر متعهد است در ارائه خدمات به متقاضیان، استانداردها و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد، اتحادیه هتل داران و هتل آپارتمان‌های استان تهران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر مراجع قانونی ذیربط را رعایت نماید. چنانچه از سوی سازمان‌ها یا مراجع قانونی ذیربط، اخطاری دایر بر عدم رعایت ضوابط و استانداردهای مربوطه واصل شود، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ نموده و تضمین قراردادی مستأجر را به نفع خود وصول نماید.

۵ - مورد اجاره صرفاً جهت اقامت میهمان و بهره برداری از رستوران و کافی شاپ مهمان سرا با رعایت شروط مندرج در این قرارداد و قوانین و مقررات مربوط به اجاره داده شده است و مستأجر تحت هیچ عنوان حق تغییر نوع بهره‌برداری از محل اجاره را ندارد.

۶ - مستأجر تحت هیچ عنوان کلاً، جزئاً و مفروزاً و مشاعاً حق انتقال و واگذاری مورد اجاره و حقوق و تعهدات موضوع قرارداد را به غیر ندارد. در صورت تخلف، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و مستأجر موظف است نسبت به تخلیه و تحویل محل اجاره و جبران کلیه خسارات وارده به موجر اقدام کند.

۷- انتفاع از مورد اجاره باید به نحوی صورت پذیرد که به ابنیه، تأسیسات و تجهیزات آن خسارات وارد نگردید. حفظ و نگهداری مورد اجاره و کلیه لوازم و تجهیزات موجود درآن به شرح لیست موضوع بند (۳) ماده ۲ این قرارداد، بر عهده مستأجر است و مستأجر مکلف است در انقضا مدت یا فسخ قرارداد، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم به موجر تحویل نماید. جبران کلیه خسارات وارده به اموال مذکور، به هر دلیل و از طرف هر کس‌که باشد، بر عهده مستأجر است و موجر می‌تواند خسارات وارده را از محل تضمین مستأجر وصول کند. چنانچه مبلغ تضمین، برای جبران خسارات وارده کفایت نکند، موجر می‌تواند برای جبران خسارت از سایر اموال و دارایی‌های مستأجر اقدام قانونی لازم را انجام دهد. نظر آقای............... به عنوان کارشناس منتخب طرفین، در خصوص میزان خسارات، قطعی است و مستأجر حق هر گونه اعترضی را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۸ - مستأجر حق هیچ گونه دخل و تصرف و تغییر در محل اجاره را ندارد. چنانچه مورد اجاره جهت استفاده بهینه نیاز به بازسازی و تعمیرات کلی داشته باشد، مستأجر می‌تواند پس از اخذ مجوز کتبی از موجر، بر اساس نقشه‌های مورد تأیید اداره کل پشتیبانی و طرح‌های عمرانی دانشگاه، نسبت به انجام این تعمیرات اقدام نماید. در هر حال، پرداخت هزینه‌های مربوط به بازسازی و تعمیرات کلی و جزئی کلاً بر عهده مستأجر است و مستأجر در هیچ زمان، حتی پس از فسخ و یا خاتمه مدت این قرارداد، برای هزینه‌های انجام شده، حق رجوع به موجر را ندارد.

۹ - انتقال لوازم و اثاثیه و تجهیزات مهمان‌سرا (هتل) به بیرون از مجموعه بدون مجوز کتبی موجر، تحت هر عنوان ممنوع است و در صورت انتقال بدون مجوز، مستأجر باید فوراً با اخطار مؤجر آنها را مسترد نماید و در هر حال موضوع قابل پیگرد قضایی است.

۱۰- مستأجر مکلف است کلیه بدهی‌های دولتی و قانونی از جمله مالیات بر مستغلات و عوارض شهرداری و مالیات بر درآمد و مشاغل هزینه آب، برق، تلفن و گاز، حق عضویت در اتحادیه هتل‌داران و سایر مجوزهای مربوط به هتل در هر مرجع، را مرتب و منظم به مراجع ذی صلاح پرداخت نماید. در انقضا مدت اجاره یا فسخ قرارداد مفاصاحساب بدهی‌های مذکور را به موجر تسلیم نماید. عدم تادیه بدهی‌های مزبور در طول مدت قرارداد موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود. در صورت تأخیر غیرمتعارف در پرداخت حقوق دولتی یاد شده، موجر می‌تواند راساً نسبت به تصفیه حساب با مراجع دولتی اقدام و ۳ برابر وجوه پرداختی را از مبلغ ضمانت نامه و سایر اموال و مطالبات طرف دوم کسر نماید.

۱۱ - مستأجر تأیید می‌نماید کلیه مجوزهای قانونی و دولتی لازم جهت انجام موضوع این قرارداد را داراست وموظف است در استفاده از نیروی کار، کلیه ضوابط قانونی و بهداشتی را رعایت نماید.

۱۲- کلیه اشخاصی که در اجرای این قرارداد در خدمت مستأجر می‌باشند، کارگر وی بوده و مستأجر مکلف است کلیه حقوق قانونی آنان از قبیل حقوق و مزایای قانون کار و حق بیمه تأمین اجتماعی و تعهدات ناشی از سایر قوانین را شخصاً و به موقع پرداخت کند و در هر ماه لیست پرداخت حق بیمه کارگران که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده را به موجر تحویل دهد و در پایان قرارداد مفاصاحساب تأمین اجتماعی را به موجر تحویل دهد.

۱۳- مستأجر و کلیه افراد به‌کارگیری شده توسط ایشان، باید ضمن رعایت کلیه شئون اسلامی و مقررات اداری، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از طرف مراجع قانونی را رعایت نمایند.

۱۴- مستأجر، مسئول اقدامات خود وکارکنان تحت امر خود می‌باشد. جبران کلیه خساراتی که از فعل یا ترک فعل ایشان و یا کارکنان، افراد و اشیا تحت تصرف یا متعلق به او، به اموال، تجهیزات، تأسیسات موضوع قرارداد و یا اشخاص ثالث وارد شود، بر عهده مستاجرمی باشد.

۱۵- از مستأجر اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحش به عمل آمد

ماده ۷- تخلیه و تحویل محل

مستأجر متعهد است، به محض انقضای مدت اجاره یا به محض فسخ از ناحیه مؤجر، مورد اجاره را تخلیه نموده و محل و کلیه تجهیزات و امکانات موجود در آن را به صورت سالم و عاری از هر گونه عیب و نقص، با تنظیم صورتجلسه به موجر تحویل نماید. در صورت عدم تخلیه و تحویل محل اجاره یا امکانات و تجهیزات موجود در آن، مستأجر متعهد است از تاریخ اعمال حق فسخ یا انقضای مدت قرارداد، علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل برابر با اجرت المسمی، روزانه مبلغ....... ریال به عنوان خسارت تأخیر تخلیه به موجر پرداخت نماید. به علاوه موجر می‌تواند تضمین قراردادی را به نفع خود وصول کند. وصول تضمین و خسارت تأخیر تادیه مانع اقدام قانونی برای تخلیه ملک نخواهد بود.

 

ماده ۸- نظارت

نظارت بر اجرای این قرارداد، بر عهده اداره کل امور رفاهی دانشگاه است و این اداره کل موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای قرارداد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد، شخص واجد صلاحیتی را کتباً به عنوان نماینده خود به مستأجر معرفی نماید. مستأجر موظف است به کلیه تذکرات ناظر عمل کند. در هر صورت نظارت ناظر، در هیچ مورد رافع مسئولیت‌های مستأجر نمی‌باشد و مانع اعمال و اجرای حقوق موجر در این قرارداد و مقررات قانونی نیست.

ماده ۹ - تضمین

مستأجر یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره................ صادره از بانک.... به مبلغ................ ریال به عنوان تضمین انجام تعهدات به موجر تحویل نمود. تضمین مذکور باید حداقل تا ۳ ماه پس از خاتمه مدت قرارداد، معتبر باشد. در صورت تأخیر در اجرا و یا عدم اجرا و یا اجرای ناقص هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط مستأجر، از جمله التزام مندرج در بند ۱ ماده ۶ قرارداد، تضمین مذکور با تشخیص موجر، قابل وصول است. چنانچه مبلغ تضمین، نقض تعهد یا التزام مستأجر یا آثار آن (از جمله خسارات) را به تشخیص موجر جبران ننماید، موجر از سایر اموال و دارایی‌های مستأجر حق خود را استیفا می‌نماید.

تبصره-تضمین مذکور سه ماه پس از انقضای مدت قرارداد، پس از تصفیه حساب نهایی و ارائه مفاصاحساب‌های قانونی، در صورت عدم وصول شکوائیه و دستور مقام قضائی مبنی بر منع پرداخت یا توقیف آن، با تقاضای مستأجر، به ایشان مسترد خواهد شد.

ماده ۱۰ - فسخ قرارداد

علاوه بر مواردی که مؤجر در این قرارداد حق فسخ دارد، در صورتی که مستأجر در مدت قرارداد به هر علت، هر یک از تعهدات خود را به نحو مطلوب و شایسته که مورد تأیید موجر باشد، انجام ندهد، موجر حق دارد بدون رعایت و انجام هرگونه تشریفات، این قرارداد را یک جانبه فسخ نموده و مراتب را کتباً به مستأجر اعلام نماید و در این صورت مستأجر باید برابر ماده ۷ این قرارداد عمل نماید.

ماده ۱۱ - نشانی طرفین

نشانی‌های طرفین قرارداد همان است که در صدر قرارداد قید شده است. نشانی فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد. لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی‌های فوق الذکر قانونی تلقی می‌شود. در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت یکدیگر را کتباًمطلع نمایند. در غیر این صورت کلیه نامه‌ها، ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌باشد.

این اجاره نامه با رعایت ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در تاریخ با حضور آقایان / خانم‌ها

نا م:.........................نام خانوادگی:....................... فرزند:................کدملی............. به نشانی:

نا م:.........................نام خانوادگی:....................... فرزند:................کدملی............. به نشانی:

افراد معتمد موجر ومستاجر که به عنوان شاهد ذیل آنرا امضا کرده‌اند در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضا و مبادله شد.

امضا موجر امضا مستأجر

شاهد اول شاهد دوم