قرارداد ساخت، بازسازی و بهره برداری

نمونه قرارداد

(قرار دادن در این بخش واحدها را از استعلام در خصوص مورد بی نیاز نمی کند) 

قرارداد ساخت، بازسازی و بهره برداری

 

این قرارداد بین......................... به نشانی:........که در این قرارداد «طرف اول» نامیده می‌شود، از یک طرف و آقای........، فرزند:.......، دارای شناسنامه شماره:......، کدملی:.....، صادره از:.....، به نشانی:....... که در این قرارداد «طرف دوم» نامیده می‌شود، از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به رعایت دقیق مفاد آن گردیدند:

ماده ۱ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از بازسازی، تجهیز و احداث فضاهای مورد نیاز مجموعه سوارکاری دانشکده دامپزشکی به شرح ذیل و بر اساس مشخصات فنی و اجرای توسط طرف دوم و به هزینه وی، سپس بهره‌برداری از محل...... حداکثر مدت........ سال از زمان انعقاد قرارداد:

  1. تعمیر و بازسازی اصطبل‌های نگهداری اسب و ایجاد فضاهای جدید در اصطبل.
  2. فضاسازی، بهسازی و تعمیر فضاهای موجود سوارکاری و محوطه آن.
  3. ساخت مانژ جدید، تعمیر و بازسازی مانژ قدیم و مانژ‌گرد.
  4. ساخت اطاق‌های کارگری جدید.
  5. ساخت رختکن خواهران و برادران و بخش‌های مورد نیاز جهت پذیرایی مراجعین.

ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد

اسناد قرارداد به ترتیب عبارتند از: مشخصات فنی (کمی و کیفی) ساختمان‌های موضوع قرارداد، نوع مصالح مصرفی مورد نیاز، دستورکارها، صورت مجلس‌ها، موافقتنامه‌ها، و....هر نوع سند دیگری که خصوص موضوع قرارداد تنظیم شود و به امضای طرفین برسد، پیوست و جز لاینفک این قرارداد خواهد بود.

ماده ۳- زمانبندی قرارداد

۳-۱- مدت زمان لازم جهت طراحی، ساخت، بازسازی محل مجموعه، براساس برنامه زمانی قرارداد،............. ماه از زمان امضا قرارداد خواهد بود.

۳-۲ - مدت بهره برداری از محل از تاریخ................... لغایت................... به مدت....ماه تعیین می‌گردد.

 

 

ماده ۴ تعهدات طرف اول

۱- طرف اول متعهد است، حداکثر ظرف مدت...... روز از تاریخ انعقاد قرارداد، محل را با تنظیم صورتجلسه به طرف دوم تحویل نماید.

۲- طرف اول ظرف مدت...... روز از تاریخ دریافت مدارک و نقشه های ارسالی طرف دوم، برای تصویب به یکی از دو روش زیر عمل می‌کند:

۲-۱ تصویب مدارک و نقشه های دریافتی را با عودت یک نسخه امضا شده از آنها، به طرف دوم اعلام می دارد.

۲-۲ عدم تصویب نقشه ها و مدارک و دلایل آن) مغایرت با مفاد قرارداد و پیوست‌های قرارداد و یا روش‌های متداول طراحی، مهندسی (و اصلاحات پیشنهادی خود را برای هر بخش از مدارک و نقشه، به طرف دوم اعلام می‌کند. طرف دوم مکلف است، اصلاحات مذکور را در نقشه ها و مدارک اعمال نموده، مجدداً برای تصویب نهایی طرف اول ارسال نماید.

۳ صدور مجوز جهت تردد پرسنل طرف دوم و تسهیل در ورود و خروج افراد معرفی شده از سوی طرف دوم و ورود وخروج وسایل نقلیه، ماشین‌آلات و لوازم، تجهیزات مورد نیاز برای ساخت، بازسازی و بهسازی، با رعایت ضوابط دانشگاه، بر عهده طرف اول می‌باشد. طرف اول می‌تواند شرایطی را در این خصوص معین نماید و طرف دوم ملزم به رعایت آن شرایط است.

۴- طرف اول در طول مدت قرارداد مجاز به راه اندازی مرکز آموزش سوار‌کاری در محدوده محمد شهر نمی‌باشد.

ماده ۵ تعهدات طرف دوم

۵-۱- ساخت، تجهیز و بازسازی

۱- طرف دوم تأیید می‌کند، تمام اسناد و مدارک قرارداد را به دقت مطالعه کرده، از محل کار بازدید به عمل آورده، مطالعات اقتصادی و امکانسنجی لازم را انجام داده و از قوانین ومقررات موجود آگاهی کافی حاصل نموده است. در هر صورت ادعای جهل طرف دوم، به هیچ عنوان رافع مسئولیت‌های ایشان نخواهد شد.

۲ طرف دوم اعلام می‌کند، از کلیه قوانین، مقررات و دستور‌العمل‌های مربوطه به فعالیت در محیط دانشگاه مطلع بوده و مکلف است با پرسنل حراست و انتظامات دانشگاه همکاری لازم را به عمل آورد.

۳ - پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به انجام مطالعات اولیه، تهیه طرح‌های مقدماتی و طرح‌های اجرایی، مقاوم سازی، مرمت، بازسازی و تجهیز محل بهره برداری، بر اساس ماده ۱ قرارداد و پیوست‌های آن، پرداخت هزینه‌های مربوط به اخذ مجوز، تهیه و تأمین مصالح، حقوق و دستمزد کارگران، بیمه کارگران و عوارض قانونی، مالیات‌های متعلقه و به طور کلی هر هزینه‌ای که برای اجرای موضوع قرارداد ضروری باشد، تماماً به عهده طرف دوم می‌باشد.

۴- طرف دوم مکلف است، اسناد و مدارک مربوط به طراحی و نقشه‌های اجرای پروژه را ظرف مدت روز.... پس از انعقاد قرارداد، برای تأیید طرف اول ارسال کند. در صورت عدم تأیید نقشه‌ها و مدارک، طرف دوم مکلف است، اصلاحات مورد نظر طرف اول را در نقشه‌ها و مدارک اعمال نموده، مجدداً برای تصویب نهایی ارسال نماید. در هر صورت مسئولیت هر نوع نقص و یا کمبود در نقشه ها و مدارک فنی، حتی اگر به تأیید طرف اول یا ناظر قرارداد رسیده باشد، به عهده طرف دوم است، مگر اینکه طرف دوم، نقص یا کمبود در اسناد فنی را به صورت مکتوب به طرف اول اعلام کرده باشد و طرف اول به صورت مکتوب اجرای آن را از طرف دوم درخواست نموده باشد.

۵- طرف دوم مکلف است، بر اساس لیست قیمت پیوست۳ قرارداد، حداقل.......ریال جهت ساخت، بازسازی و تجهیز محل هزینه کند.

۶- ساخت، بازسازی، مقاوم‌سازی و تجهیز محل پروژه باید بر اساس مشخصات فنی پیوست قرارداد و مطابق ضوابط فنی و مهندسی مورد تأیید شهرداری و با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای موجود انجام شود.

۷- ساخت، بازسازی و بهسازی محل باید با نظارت و تأیید ناظر انجام شود، چنانچه اقدامات طرف دوم منطبق با دستورالعمل‌های پیوست قرارداد نبوده و مورد تأیید ناظر نباشد، طرف اول می‌تواند قرارداد را فسخ کند و طرف دوم هیچ حقی نسبت به هزینه‌های انجام شده، ندارد و مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به طرف اول می‌باشد.

۸- طرف دوم نمی‌تواند بدون موافقت کتبی طرف اول، موضوع قرارداد را به غیر واگذار کند.

۹- بناهای احداث شده، بازسازهای انجام شده، تجهیزات و منضمات موجود در محل پروژه که از سوی طرف دوم انجام می‌شود، از ابتدای قرارداد متعلق به طرف اول است و طرف دوم مسئول حفظ ونگهداری از محل، تجهیزات و امکانات موجود در آن می‌باشد و تعهد می‌نماید در استفاده از آن مرتکب تعدی و تفریط نگردیده و ایمنی آن را تضمین می‌نماید. در صورت تخلف، طرف اول می‌تواند قرارداد را فسخ کند و طرف دوم مکلف است، بدون هیچ گونه ادعایی محل بهره برداری را تخلیه کند و خسارات وارده به طرف اول را جبران کند.

۱۰- طرف دوم متعهد است، نیروی انسانی واجد صلاحیت را در تمام رده‌های شغلی مورد نیاز برای حسن اجرای موضوع قرارداد، تأمین نماید. کلیه اشخاصی که در راستای اجرای این قرارداد به هر نحو، درخدمت طرف دوم می‌باشند، کارگر وی می‌باشند و ایشان مکلف است کلیه حقوق قانونی آنان از قبیل حقوق و مزایای قانون کار و حق بیمه تأمین اجتماعی و تعهدات ناشی از سایر قوانین را شخصاً و به موقع پرداخت کند و تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کلیه کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است، به طرف اول ارائه نماید. در هر صورت، طرف اول در قبال مطالبات نیروی انسانی طرف دوم هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

۱۱- طرف دوم در مدت اجرای این قرارداد، به طور مطلق مسئول اقدامات خود و کارکنان تحت امر خود می‌باشد. جبران کلیه خسارتی که از فعل یا ترک فعل طرف دوم و یا کارکنان او و اشیا تحت تصرف یا متعلق به وی، به اموال، تجهیزات، تأسیسات دانشگاه و یا اشخاص ثالث وارد شود، بر عهده طرف دوم می‌باشد.

۱۲- طرف دوم اعلام می‌کند، مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت نبوده و تعهد می‌نماید که تا پایان مدت قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع این قرارداد سهیم و ذینفع نکند. در صورت تخلف جبران کلیه خسارات وارده به طرف اول و اشخاص ثالث بر عهده طرف دوم است.

۵-۲ شیوه بهره برداری

۱- با توجه به پرداخت هزینه‌های ساخت، بازسازی محل از سوی طرف دوم، همزمان با امضای این قرارداد، حق انتفاع از محل نگهداری اسب بیمارستان دانشکده دامپزشکی، حداکثر به مدت … سال در اختیار طرف دوم قرار می‌گیرد. علاوه بر پرداخت هزینه‌های ساخت، بازسازی و بهسازی، طرف دوم مکلف است ماهانه…ریال به عنوان مابه ازاء‌انتفاع از محل، به شماره حساب.....بانک.....به نام طرف اول واریز نماید.

۲- محل انتفاع صرفاً جهت جهت برگزاری کلاسهای آموزش سوارکاری در اختیار طرف دوم قرار می‌گیرد و ایشان به هیچ عنوان حق تغییر نوع استفاده مزبور از محل را ندارد.

۳- مخارج لازم برای نگهداری محل بهره‌برداری‌، تجهیزات و امکانات آن و همچنین مخارج لازم برای انتفاع از آن، بر عهده طرف دوم است وطرف اول هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و طرف دوم نسبت به هزینه‌های انجام شده، حق رجوع به طرف اول را ندارد.

۴- بهره‌برداری از محل باید به نحوی باشدکه به ابنیه و تأسیسات خسارات وارد نکند و کلیه مستحدثات و تأسیسات پس از انقضا مدت بهره برداری، به نحو سالم و عاری از هر گونه عیب و ایراد به طرف اول تحویل شود.

۵- بهره‌برداری از ملک قائم به شخص طرف دوم بوده و ایشان حق واگذاری مورد انتفاع را به غیر ندارد و مباشرت وی در انتفاع شرط می‌باشد. در صورت تخلف، طرف اول می‌تواند قرارداد را فسخ کند و طرف دوم مکلف است، بدون هیچ گونه ادعایی محل بهره برداری را تخلیه کند و به طرف اول تحویل دهد.

۶- طرف دوم‌تأیید می‌نماید، کلیه مجوزهای قانونی و دولتی لازم برای برگزاری کلاسهای آموزشی موضوع قرارداد را دارد و مکلف است دستورالعمل پیوست۴ قرارداد، در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی را رعایت نماید.

۷- تأمین نیروی انسانی، اسب، تجهیزات وکلیه لوازم و وسایل مربوط به برگزاری کلاس‌های آموزش سوارکاری بر عهده طرف دوم است و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.

۸- طرف دوم متعهد است، حداقل ۱۰ رأس اسب و لوازم مورد نیاز سوارکاری را در محل تأمین نماید. پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به نگهداری، علوفه و درمان اسب‌ها بر عهده طرف دوم می‌باشد. طرف اول مجاز است، در طول مدت قرارداد، بدون پرداخت هیچ‌گونه و جهی از این اسب‌ها جهت برگزاری کلاسهای آموزشی و… استفاده نماید.

۹- طرف دوم متعهد است، برای کارکنان، دانشجویان و هر شخصی که ازسوی طرف اول معرفی می‌شود (حداکثر به تعداد.... نفر در سال) کلاس آموزش سوارکاری برگزار نماید. هزینه شرکت در دوره‌های آموزشی … ریال می‌باشد که از طرف شرکت کنند‌گان به حساب… به نام طرف دوم واریز خواهد شد.

۱۰- طرف دوم متعهد است، ۴ رأس اسب متعلق به طرف اول را به طور رایگان در محل مواظب و نگهداری نماید و غذای آنها را به طور رایگان تأمین نماید. طرف دوم حق استفاده از اسب‌های مذکور را نداشته و در هر زمان که طرف اول درخواست نماید، باید نسبت به تحویل آنها اقدام کند.

۱۱- طرف دوم مکلف است محل انتفاع، کلیه امکانات و تجهیزات موجود در آن را در هر زمان که طرف اول اعلام نماید، به‌طور رایگان در اختیار طرف اول قرار دهد تا در جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی، آموزش کارورزان و برگزاری کلاس‌های تخصصی اسب برای دستیاران استفاده نماید.

۱۲- طرف دوم متعهد است، کلاس‌های آموزش سوارکاری را به شکل جداگانه در ساعات مختلف برای خانم‌ها و آقایان برگزار نماید. همچنین جهت آموزش خانم‌ها از مربی خانم و برای آموزش آقایان از مربی آقا استفاده نماید.

۱۳- طرف دوم متعهد به ایجاد و پیش‌بینی فضای لازم برای رختکن خواهران و برادران می‌باشد.

۱۴- طرف دوم متعهد به مراقبت شبانه‌روزی، پانسیون، تعلیف و نگهداری اسب‌های است که جهت امور درمانی به بیمارستان ارجاع می‌شود. هزینه‌های نگهداری از سوی بیمارستان اعلام شده و توسط صاحب اسب به‌حساب....به نام.........پرداخت می‌گردد.

۱۵- طرف دوم متعهد است، جهت رونق ارائه خدمات درمانی و بهداشتی بیمارستان دانشکده دامپزشکی، در هر سال حداقل ۱۰۰ رأس اسب بیمار (اعم از جراحی، مامایی، داخلی، آزمایشگاه و کالبدگشایی) را به بیمارستان ارجاع نماید. در‌آمد‌های حاصل از ارائه خدمات درمانی به حساب بیمارستان واریز خواهد شد.

تبصره ۱- اگر یک اسب در بخش‌های مختلف خدمات دریافت کند، تنها یک مورد محسوب می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که طرف دوم نتواند در هر سال ۱۰۰ رأس اسب بیمار به بیمارستان معرفی نماید، به ازای هر مورد کمتر از تعهد، مبلغ.... ریال باید به طرف اول پرداخت نماید.

۱۵- حفظ ونگهداری محل و تجهیزات آن برعهده طرف دوم است و طرف دوم مکلف است در انقضا مدت یا فسخ قرارداد، محل انتفاع و تجهیزات آن را صحیح و سالم به طرف اول تحویل نماید. جبران کلیه خسارات وارده به اموال مذکور، به هر دلیل و از طرف هر‌کس‌که باشد، بر عهده طرف دوم است و طرف اول می‌تواند خسارات وارده را از محل تضمینات طرف دوم وصول کند. چنانچه مبلغ مذکور، برای جبران خسارات وارده کفایت نکند، طرف اول می‌تواند برای جبران خسارت به سایر اموال و دارایی‌های طرف دوم مراجعه کند.

۱۶- کلیه اشخاصی که در اجرای این قرارداد در خدمت طرف دوم می‌باشند، کارگر وی محسوب می‌شوند و طرف دوم مکلف است، کلیه حقوق قانونی آنان از قبیل حقوق و مزایای قانون کار و حق بیمه تأمین اجتماعی و تعهدات ناشی از سایر قوانین را شخصاً و به موقع پرداخت کند و مفاصاحساب تأمین اجتماعی را به طرف اول ارائه دهد، در هر صورت طرف اول در مقابل آنها هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.

تبصره ۱- طرف دوم حق به کارگیری هیچ یک ازکارکنان دانشگاه را ندارد.

تبصره ۲- به‌کارگیری اتباع خارجی، مستلزم رعایت قوانین ومقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم می‌باشد.

۱۷- طرف دوم وکلیه کارکنان وی مکلف به رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی طرف اول می‌باشند.

۱۸- ارائه خدمات از سوی طرف دوم باید مطابق استانداردهای مورد تایید.... باشد. در هر صورت مسئولیت و جبران هرگونه زیان و خسارات مالی وجانی وارده به هنرجویان به عهده طرف دوم است و طرف اول از این حیث هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۱۹- طرف دوم متعهد است، کلیه مقررات حفاظتی و ایمنی کار را رعایت نموده و مسئولیت کلیه حوادث حین کار برعهده وی خواهد بود و از این حیث طرف اول هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۲۰- طرف دوم مکلف است به هنگام انعقاد قرارداد، تمام مسئولیت‌های خود را در نزد یکی از شرکت‌های معتبر بیمه مسئولیت مدنی، بیمه نماید و رونوشت بیمه نامه را به طرف اول ارائه کند.

۲۱- طرف دوم اقرار دارد، هیچ مبلغی تحت عنوان حق سرقفلی، کسب وپیشه به طرف اول پرداخت ننموده و متعهد است در انقضای مدت و فسخ قرارداد، نسبت به تخلیه و تحویل مورد اجاره اقدام کند.

۲۳- طرف دوم مکلف به پرداخت مابه ازاءانتفاع در سررسید مقرر است. در صورت عدم پرداخت، طرف دوم مکلف است، علاوه بر پرداخت اصل مبلغ، به ازای هر روز تأخیر، روزانه.. ریال به طرف اول پرداخت کند. علاوه بر این عدم پرداخت هر قسط از مابه ازا انتفاع بعضاً یا تماماً، ظرف ۷ روز از تاریخ سررسید، موجب خیار فسخ و تخلیه محل از سوی طرف اول خواهد بود و تضمین قراردادی به نفع طرف اول برداشت می‌شود.

۲۳- طرف دوم موظف است، جهت شناسایی و ورود و خروج پرسنل خود به محل، مشخصات آنها را کتباً به طرف اول اعلام نماید. چنانچه در مدت قرارداد تخلفی از طرف پرسنل طرف دوم اتفاق افتاد، با اعلام کتبی طرف اول، طرف دوم مکلف است نسبت به جایگزینی پرسنل اقدام نماید.

۲۴- طرف دوم مکلف است، کلیه بدهی‌های دولتی و قانونی خود از قبیل مالیات، عوارض، حق بیمه، کارگران و هزینه آب برق تلفن و گاز را مرتب و منظم به مراجع ذی صلاح پرداخت و در پایان هر سال و انقضا مدت قرارداد، مفاصاحساب بدهی‌های مذکور را به طرف اول تسلیم نماید. عدم تادیه بدهی‌های مزبور در طول مدت قرارداد موجب حق فسخ برای طرف اول خواهد بود و طرف اول از بابت امور فوق هیچ گونه مسؤولیتی ندارد. در صورت تأخیر غیرمتعارف در پرداخت حقوق دولتی یاد شده، طرف اول حق دارد عندالاقتضا راساً نسبت به تصفیه حساب با مراجع دولتی اقدام و وجوه پرداختی را از مبلغ ضمانت نامه و سایر اموال و مطالبات طرف دوم کسر نماید.

۲۵ -طرف دوم به هیچ عنوان حق استفاده از نام و آرم دانشگاه تهران و دانشکده وپردیس های وابسته را ندارد. در صورت تخلف، حق اقامه دعاوی حقوقی وکیفری علیه ایشان برای دانشگاه محفوظ است.

ماده ۶- فسخ قرارداد

علاوه بر موارد مندرج در متن قرارداد، در هر زمان که طرف اول تشخیص دهد، طرف دوم توانایی اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موضوع قرارداد را ندارد و یا به هر دلیل نتواند نسبت به انجام و اجرای موضوع قرارداد به نحو مطلوب و شایسته که مورد تأیید طرف دوم باشد، اقدام نماید؛ می‌تواند بدون مراجعه به مقامات قضائی و صرفاً با ارسال اظهارنامه قرارداد فسخ کند و تضمین‌های قراردادی طرف دوم را به نفع خود برداشت نماید. برداشت تضمین مذکور مانع از جبران خسارات وارده به طرف اول از سایر اموال ودارائی‌های طرف دوم و اقدام قانونی برای تخلیه ملک نخواهد بود. در هر صورت طرف دوم نسبت به املاک احداثی، تجهیزات و منضمات آن هیچ‌گونه حقی ندارد و مکلف به تخلیه وتحویل ملک به طرف دوم می‌باشد.

 

 

ماده ۷- قوه قاهره

در صورت وقوع حوادث قهری و خارج از اراده طرفین به نحوی که انجام تعهدات به هیچ وجه ممکن نباشد، قرارداد منفسخ و با توجه به وضعیت قبل از حالت قوه قاهره و بر اساس کلیه شروط و تعهدات قرارداد اقدام می‌شود. چنانچه قوه قاهره اجرای تعهدات طرفین را به طور موقت به حال تعلیق در آورد، پس از انقضا ۳ ماه هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارد.

ماده ۸- ناظر قرارداد

آقا / خانم.......... به‌‌عنوان ناظر قرارداد تعیین شده وبا امضای این قرارداد به طرف دوم معرفی می‌شود.کیفیت وکمیت اجرای موضوع قرارداد و کلیه خدماتی که طرف دوم انجام می‌دهد، باید مورد تأیید ناظر قرارداد باشد. طرف دوم موظف است، نقطه نظرات اصلاحی ناظر را بدون کم وکاست اجرا نماید. در هر صورت، نظارت ناظر جنبه مشورتی داشته و تحت هیچ عنوان، رافع مسئولیت‌های طرف دوم نمی‌باشد. طرف اول در هر زمان می‌تواند ناظر قرارداد را تغییر دهد و مراتب را به صورت کتبی به پیمانکار اعلام کند.

ماده ۹- تخلیه و تحویل محل

پس از انقضای مدت قرارداد یا حین‌الفسخ، طرف دوم مکلف است محل بهره‌برداری وکلیه تجهیزات و امکانات موجود را تخلیه کند و با اخذ رسید به طرف اول تحویل نماید. در صورت عدم تخلیه، طرف دوم متعهد است از تاریخ فسخ یا انقضای مدت قرارداد، علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل انتفاع از محل، روزانه مبلغ....... ریال به عنوان خسارت تأخیر تخلیه به طرف اول پرداخت نماید. به علاوه طرف اول، تضمین قراردادی را به نفع خود برداشت می‌کند. برداشت تضمین‌های قراردادی، مانع از جبران خسارات وارده به طرف اول از سایر اموال ودارائی‌های طرف دوم و اقدام قانونی برای تخلیه ملک نخواهد بود.

ماده ۱۰- تضمین

طرف دوم هم‌زمان با امضای قرارداد، یک فقره ضمانت نامه بانکی شماره.....مورخ...... صادره از بانک.............به مبلغ...............ریال / مبلغ..........ریال را به عنوان تضمین قرارداد، به حساب.......... واریز کرد و فیش پرداختی / ضمانتنامه بانکی را به طرف اول تحویل نمود. چنانچه طرف دوم در انجام هر یک از تعهدات خود قصور ورزد، طرف اول بدون هیچ قید و شرط حق دارد، وجه مذکور را به نفع خود برداشت کرده و قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ نماید. وصول تضمین مذکور، مانع از مطالبه خسارات وارده از سایر منابع مالی طرف دوم نمی‌باشد. تضمین مذکور سه ماه پس از انقضای مدت قرارداد، پس از تسویه حساب نهایی و ارائه مفاصاحساب‌های قانونی، در صورت عدم وصول شکوائیه و دستور مقام قضائی مبنی بر منع پرداخت یا توقیف آن، به طرف دوم مسترد خواهد شد.

ماده ۱۱- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد حاضر و نحوه اجرای آن، موضوع به صورت کتبی به طرف مقابل ابلاغ گردیده و طرفین نهایت تلاش و مساعی خود را جهت حل اختلاف و جلب رضایت یکدیگر به کار خواهند گرفت. در غیر این صورت، حل و فصل اختلاف از طریق یک نفر داور انجام خواهد شد. بدین منظور مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران در هنگام ارجاع اختلاف از سوی هر یک از طرفین، به عنوان مقام ناصب، داور را از میان حقوقدانان بر می‌گزیند. داور ظرف حداکثر ۲ ماه، رأی خود را صادر و مطابق روش مورد توافق به طرفین ابلاغ می‌نماید. داور در خلال مدت داوری یک بار حق تمدید مهلت داوری را برای یک دوره ۲ ماهه دیگر دارد. این رأی در هر‌حال حضوری و‌لازم الاجراست. حق الزحمه داوری تابع آئین نامه حق الزحمه داوری ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد.

ماده ۱۲- نسخه‌های قرارداد و نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همان است که در صدر قرارداد قید شده است. نشانی فوق الذکر به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می‌باشد. لذا مکاتبات رسمی از طریق نشانی فوق الذکر قانونی تلقی می‌شود و در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این‌صورت کلیه نامه‌ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی‌شود.

این قرارداد مشتمل بر ۱۲ ماده و۳ نسخه یکسان با اعتبار واحد تنظیم و درتاریخ...... بین طرفین قرارداد امضا و مبادله شد.