آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

آئین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
۱۳۷۳.۰۴.۱۲ - .۱۶۸۸۴ ت ۱۳۱ ه - ۱۳۷۳.۰۴.۱۸ - ۳۸۸
&‌ آئین دادرسی کیفری - استخدام کشوری - مراجع اختصاصی
&‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۴.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره .۷۵۹۵ د مورخ
۱۳۷۲.۱۲.۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد تبصره ۶ قانون‌ممنوعیت
ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - آئین‌نامه اجرایی قانون
یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
ماده ۱ - در این آئین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به
کار می‌روند:
الف - قانون: قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری - مصوب
۱۳۷۲ -
ب - ادامه تحصیل: طی آن دسته از دوره‌های آموزشی است که منجر به اخذ مدرک تحصیلی
رسمی یا با رازش استخدامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
می‌شود.
ج - دستگاه: به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه‌های مقننه، مجریه و قضائی و نهادهای
انقلاب اسلامی، شرکتهای تابع دولت و کلیه مؤسسات که به نحوی از‌بودجه عمومی
استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.
د - کارکنان و کارگزاران: افرادی هستند که در دستگاه‌های به صورت تمام وقت به
خدمت اشتغال دارند و از این پس به اختصار "‌کارگزاران" نامیده می‌شوند.
ه - ساعات اداری، ساعتهایی است که کارگزاران و کارکنان مطابق ضوابط مقرر ملزم به
حضور در محل خدمت و انجام وظیفه هستند.
ماده ۲ - ادامه تحصیل کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا با استفاده از مأموریت
آموزشی - اعم از تمام وقت یا غیر تمام وقت - یا مرخصی با رعایت قوانین‌و مقررات
مربوط مجاز است.
تبصره ۱ - اعطای مرخصی یا مأموریت موضوع این ماده منوط به سپردن مسئولیت یا وظایف
فرد ذینفع به شخص واجد شرایط دیگری است.
تبصره ۲ - اعطای مأموریت آموزشی برای ادامه تحصیل در دوره‌های آموزشی تصویب شده
مرجع‌های ذیربط مجاز است.
‌ماده ۳ - دستگاه‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه ادامه
تحصیل تمام وقت آن دسته از کارگزارانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون با‌اجازه
دستگاه ذیربط به تحصیل اشتغال داشته یا شرایط لازم برای ادامه تحصیل آزاد فراهم شد
است، با ضوابط قانون و این آئین‌نامه تطبیق دهند و پس از تعیین‌جانشین با حفظ پست
سازمانی حسب مورد به آنان مأموریت آموزشی یا مرخصی اعطا کنند.
تبصره - امتیازات مربوط به قبولی آن دسته از کارگزاران که قبل از تصویب قانون
مجوز ادامه تحصیل موضوع بند (ب) ماده (۱) این آئین‌نامه را کسب کرده‌اند‌محفوظ
است.
‌ماده ۵* - پرداخت هر گونه وجه به عنوان فوق‌العاده مأموریت، هزینه ایاب و ذهاب، و
هزینه سفر به کارگزاران، همچنین استفاده از راننده و وسیله نقلیه دولتی و‌اختصاصی
برای ادامه تحصیل ممنوع است.
*>>‌پاورقی: به موجب نامه شماره ۲۰۸۷۵ مورخ ۷۳.۴.۲۸ دبیر هیأت دولت، شماره مواد ۴
و ۵ و ۶ به اشتباه ۵ و ۶ و ۷ تحریر شده است.<<
‌ماده ۶ - مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این آئین‌نامه هیأتهای رسیدگی به تخلفات
اداری هستند و هیأتهای یاد شده پس از رسیدگی حسب مورد نسبت به‌صدور رأی و تعیین
مجازات پیش‌بینی شده در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام می‌کنند.
تبصره ۱ - هر گاه تخلف کارگزاران عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را
نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مراتب را برای‌رسیدگی به
مراجع قضائی صالح ارسال کند.
تبصره ۲ - دستگاه‌هایی که از نظر رسیدگی به تخلفات اداری تابع قانون رسیدگی به
تخلفات اداری و آئین‌نامه اجرایی آن نیستند تابع مقررات مربوط به خود‌هستند و به
جرایم کارگزاران آنها در مرجع مربوط رسیدگی می‌شود و حسب مورد مجازات مقرر در
قانون و مجازات‌های دیگر مندرج در مقررات مربوط اعمال‌می‌شود.
‌ماده ۷ - دستگاه‌ها مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش کار مربوط به ادامه تحصیل
کارگزاران شاغل به تحصیل خود را طبق دستورالعمل‌هایی که توسط سازمان‌امور اداری و
استخدامی کشور تهیه و به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود به سازمان مزبور ارسال کنند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور