قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری

‌قانون ممنوعیت
ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل
در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضاییه و نهادهای
انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی
کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری‌روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور
ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم
می‌شوند.
تبصره ۱ - ادامه به تحصیل تمام وقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی با
تعیین جانشین ایشان به شرطی مجاز است که همزمان با‌تحصیل، اشتغال اداری نداشته
باشند.
تبصره ۲ - جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳ سال تمام
متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از‌شمول این قانون
مستثنی می‌باشند.
تبصره ۳ - استفاده از بودجه و امکانات دولتی مانند وسیله نقلیه، راننده، هزینه
ایاب و ذهاب برای ادامه تحصیل ممنوع می‌باشد و با متخلف به‌عنوان متصرف غیر قانونی
در اموال دولتی برابر قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره ۴ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای این قانون می‌باشد و در
هر سه ماه یک بار گزارش کار را به کمیسیون‌های امور‌اداری و استخدامی و فرهنگ و
آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نمایند.
تبصره ۵ - امتیازات مربوط به قبولی کارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهای در این
قانون محفوظ می‌باشد.
‌تبصره ۶ - آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این
قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۱۰.۲۲ به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری