اجازه انجام طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با استفاده از منابع داخلی و خارجی

اجازه انجام طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
‌بهداشتی و درمانی تهران با استفاده از منابع داخلی و خارجی‌

شماره: .۲۳۳۰۸ ت ۲۹۱۰۶ ه

تاریخ: ۱۳۸۲.۰۵.۱۵
وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی - وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری
وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۵.۱۲ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱.۱۱۳۴۶
مورخ ۱۳۸۲.۴.۳۰ دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
تهران و به استناد اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌تصویب نمود:
۱ - طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
تهران حدفاصل خیابان‌های بلوار کشاورز از شمال‌، کارگر شمالی از غرب و وصال از شرق
پس از تصویب شورای عالی‌شهرسازی و معماری ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور با استفاده از منابع داخلی و خارجی انجام شود.
۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بازپرداخت وام‌های مذکور را در
لوایح بودجه‌سنواتی پیش بینی نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور