قانون شمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران به هیأت آموزشی دانشگاه سابق شیراز که طبق قانون تأسیس دانشگاه پهلوی به دانشگاه مزبور منتقل شده اند

قانون شمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران به هیأت آموزشی دانشگاه
سابق شیراز که طبق قانون تأسیس‌دانشگاه پهلوی به دانشگاه مزبور منتقل شده‌اند
‌مصوب ۱۳۵۳.۲.۲
‌ماده واحده - به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده می‌شود آن عده از کارکنان
هیأت آموزشی دانشگاه سابق شیراز را که به استناد ماده ۱۸ قانون‌تأسیس دانشگاه
پهلوی با سمت‌های دستیاری یا پایه‌های استادیاری - دانشیاری و استادی به دانشگاه
پهلوی شیراز منتقل شده‌اند و در آن دانشگاه به‌خدمت اشتغال دارند از لحاظ پایه
حقوق - ارتقا مرتبه - شرایط بازنشستگی و میزان حقوق و مزایای آن مشمول مقررات
استخدامی هیأت علمی‌دانشگاه تهران و تغییرات بعدی آن کند.
‌کارکنان هیأت آموزشی مذکور از نظر سایر مقررات استخدامی مشمول مقررات هیأت علمی
دانشگاه پهلوی خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ دی
ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی
به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی