آیین نامه معاملات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آئین نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

آئین‌نامه معاملات
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
۱۳۶۳.۰۵.۱۰ - ۱۹۵۴۴ - ۱۳۶۳.۰۵.۱۶ - ۳۹۳
&‌آموزش عالی - معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۵.۱۰ بنا به پیشنهاد شماره .۱۷۰۷۱.۵.۱۸۹۹‌و مورخ
۱۳۶۳.۴.۱۸ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد ماده ۲۲ قانون تأسیس دانشگاه
بین‌المللی اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲.۱۰.۱۹ مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه معاملات
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را بشرح‌زیر تصویب نمودند:
[z]‌آیین‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
الف - کلیات
ماده ۱ - دانشگاه در این آئین‌نامه عبارت از کلیه مؤسسات آموزش عالی مستقلی است
که بر اساس قوانین و یا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل‌شده یا بشود.
ماده ۲ - کلیه معاملات دانشگاه اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و
پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثنای مواردی که مشمول مقررات
استخدامی‌می‌شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام گیرد مگر در
موارد زیر:
۱ - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه، مؤسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری‌ها
و یا مؤسسات وابسته به آنها باشد.
۲ - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص رئیس دانشگاه منحصر به فرد
باشد.
۳ - در مورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس رسمی
دادگستری انجام خواهد شد.
۴ - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
۵ - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهائی که از طرف دولت برای آنها
تعیین نرخ شده باشد.
۶ - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا
شهرداری‌ها برای آنها تعیین شده باشد.
۷ - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود
نرخ ثابت و مقطوع.
۸ - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم ماشین‌آلات موجود و همچنین
لوازم یدکی ادارات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم‌آزمایشگاهی علمی و
فنی و حق اختراع و نظایر آن به تشخیص رئیس دانشگاه.
ماده ۳ - در مورد معاملاتی به به ملاحظه صرفه و صلاح دانشگاه و یا به علت فوریت
انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مرکب از معاون یا نماینده‌وزارت فرهنگ و
آموزش عالی، معاون اداری و مالی دانشگاه و نماینده رئیس دانشگاه میسر یا به مصلحت
نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری از جمله‌مناقصه محدود، انجام داد و در این
صورت هیأت مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر
مورد یا به طور کلی برای یک نوع‌کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ب - نصاب معاملات و روش مناقصه
ماده ۴ - معاملات از نظر نصاب و روش انجام مناقصه به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
الف - معاملات جزئی - معاملاتی است که مبلغ آن از ۲۰۰ هزار ریال تجاوز ننموده که
به نازل‌ترین قیمت به تشخیص و مسئولیت مأمور خرید انجام خواهد شد.
ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ۲۰۰ هزار ریال بیشتر و از ۲ میلیون
ریال تجاوز ننموده که توسط مأمور خرید از طریق استعلام بهای کتبی‌حداقل از سه نفر
فروشنده انجام خواهد شد در صورتی که مبلغ معامله موضوع این بند از یک میلیون ریال
تجاوز کند نتیجه استعلام بها قبل از انجام معامله باید‌به تصویب کمیسیون معاملات
دانشگاه برسد.
ج - معاملات عمده بیش از دو میلیون ریال که از راه مناقصه عادی (‌نشر آگهی) یا
مناقصه محدود (‌ارسال دعوتنامه) به تشخیص کمیسیون معاملات انجام‌خواهد شد.
تبصره ۱ - در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا انجام
دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد‌نیاز
معامله را با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه انجام دهد. مأمور خرید باید ذیل سند هزینه
و یا سند معامله را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر‌این که معامله
به کمترین بهای ممکن انجام شده است امضا کند.
تبصره ۲ - در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا انجام
دهندگان کار مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (‌مگر در مواردی که‌عده
فروشندگان یا انجام دهندگان کار در محل کمتر باشد) از هر کدام روی برگ جداگانه
استعلام بهای کتبی به عمل آورد.
مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص
دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد.
تبصره ۳ - در مورد خرید خدمات فنی علاوه بر رعایت مراتب فوق با نظر و تأیید
سرپرست واجد مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره ۴ - دانشگاه می‌تواند از نظر رعایت صرفه و صلاح، نتیجه استعلام بهای کالا
یا خدمتی که ارزش آن کمتر از یک میلیون ریال باشد به تصویب کمیسیون‌معاملات
برساند.
ماده ۵ - کمیسیون معاملات مرکب است از:
الف - معاون اداری و مالی دانشگاه یا نماینده وی.
ب - رئیس تدارکات.
ج - رئیس واحد درخواست کننده.
تبصره - در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور یک نفر مأمور فنی به
انتخاب رئیس دانشگاه در کمیسیون ضرورت دارد.
ج - آگهی مناقصه
ماده ۶ - آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله به تشخیص کمیسیون
معاملات حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.
تبصره ۱ - در مواردی که کمیسیون معاملات لازم تشخیص دهد می‌تواند از سایر وسایل و
طرق ارتباط جمعی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا‌ارسال آگهی برای اشخاص
ذیربط استفاده نماید.
تبصره ۲ - اگر به تشخیص کمیسیون معاملات موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر
انتشار آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار در
خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از
وزارتخانه‌های کشورهای مربوطه در تهران و یک‌نسخه هم به نمایندگی‌های جمهوری
اسلامی ایران در خارج از کشور از طریق وزارت مذکور ارسال گردد.
ماده ۷ - در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر گردد:
۱ - نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات.
۲ - مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در
مواردی که طرف معامله در تحویل کالا و یا انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر‌نماید.
۳ - تصریح این که بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه
نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم‌شود.
۴ - مدت قبول پیشنهادات.
۵ - محل تسلیم پیشنهادات.
۶ - میزان سپرده شرکت در مناقصه بطور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده
دانشگاه در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم گردد. این‌سپرده به تشخیص
دانشگاه ممکن است به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی اخذ شود.
۷ - میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن در صورتی که موضوع
معامله کالا باشد، ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از‌کالای مورد معامله
دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد.
۸ - حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده
مناقصه ضرورت دارد.
۹ - روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا
نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
۱۰ - میزان پیش‌پرداخت در صورتی که به تشخیص دانشگاه پرداخت آن به برنده مناقصه
لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
۱۱ - محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
۱۲ - محل توزیع نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد، اگر تهیه آن لازم باشد که در این
صورت ضمانت‌نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید‌این که
مورد قبول است باید امضا و ضمیمه پیشنهاد شود.
۱۳ - تصریح این که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف
دانشگاه موضوع ماده ۱۰ این آئین‌نامه می‌باشد.
ماده ۸ - کمیسیون معاملات در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آن چه در مواد
۷ و ۹ ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر این که با قوانین و‌مفاد این آئین‌نامه
مغایر نباشد، می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید،
بطوریکه عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد‌آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور
داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به
هر عنوان ممنوع می‌باشد.
ماده ۹ - در صورتی که شرایط مناقصه که طبق مواد ۶ و ۷ باید در آگهی ذکر شود مفصل
باشد، و درج آن نیز در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن است نوع‌کالا یا کار
مورد معامله و مقدار آن در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و
مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان‌باید یک نسخه از آن را
دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهادهای خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده ۱۰ - کمیسیون معاملات در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و
انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
۱ - دانشگاه موظف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به
انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که بر‌اساس تبصره ۱ ماده ۲۰
برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید، ضبط کند.
۲ - دانشگاه اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد
افزایش و یا کاهش دهد مشروط بر این که کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش‌یا
کاهش متناسباً رعایت و تطبیق گردد.
۳ - کمیسیون مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد
از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر دهد.
۴ - کمیسیون در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
۵ - هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۶ - دانشگاه موظف است هر گونه مالیات، عوارض و یا سایر کسورات قانونی که بابت
معامله طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع‌پرداخت
مطالبات او کسر کند.
ماده ۱۱ - کمیسیون معاملات موظف به رعایت نکات زیر می‌باشد:
۱ - مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هائی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ
اولین نوبت انتشار از ده روز و در مورد آگهی‌هائی که در خارج از کشور‌طبق تبصره ۲
ماده ۶ منتشر می‌شود از ۶۰ نباید کمتر باشد.
۲ - در صورتی که تشخیص کمیسیون معاملات، نوع معامله ایجاد کند که نقشه یا برگ
شرایط و مشخصات نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد و مدارک دیگری‌تهیه شود قبل از نشر
آگهی باید آنها را تهیه کنند.
۳ - میزان پیش‌پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در
قبال ضمانت‌نامه بانکی معتبر پرداخت خواهد شد.
۴ - میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معاملات نباید از پنج
درصد مبلغ برآورد معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده‌به مأخذ فوق از
پانصد هزار ریال بیشتر شود، دانشگاه می‌تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از
پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.
۵ - حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در
معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش‌ماشین‌آلات باشد پنج
درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می‌باشد و باید به صورت
ضمانت‌نامه بانکی، تحویل دانشگاه گردد و یا وجه نقد به‌حساب سپرده بانکی دانشگاه
گذاشته شود. در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دانشگاه
باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و‌به حساب سپرده ثابت تضمین حسن انجام کار
معامله منظور کند.
د - دعوتنامه مناقصه محدود
ماده ۱۲ - دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می‌شود که صلاحیت
آنها جهت شرکت در معامله مورد نظر قبلاً توسط مراجع ذیصلاح‌تشخیص داده شده و نام
آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد.
ماده ۱۳ - دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در
فهرست رسمی واجدین شرایط صلاحیت برای معامله مورد نظر (‌موضوع‌مواد ۱۶ و ۱۷
آئین‌نامه معاملات دولتی) مندرج است ارسال گردد. مگر آن که در فهرست مزبور حداکثر
معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار‌کرد پیش‌بینی شده باشد که در
این صورت از اشخاصی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد
دعوت به عمل نخواهد آمد.
ماده ۱۴ - مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود
مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۵ - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد کمیسیون معاملات
می‌تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم به رئیس‌دانشگاه
گزارش نماید.
ماده ۱۶ - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل می‌شود و
پیشنهادهای رسیده را اعم از این که یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی‌و به شرح زیر
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در صورتی که به نظر کمیسیون معاملات کمترین بهای پیشنهاد
شده (‌یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک‌پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد
کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این
صورت می‌تواند اظهار نظر کند که مناقصه‌تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود
و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام
بها کمتر از حداقل بهای‌پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل
بها در استعلام بها را حائز حداقل اعلام می‌کند، مگر این که تفاوت این دو بها کمتر
از پنج درصد‌باشد که در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به
حداقل بهای به دست آمده در استعلام معامله را انجام می‌دهد به عنوان برنده
مناقصه‌اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام برابر یا
بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد باید در استعلام بها کسی‌داوطلب
مناقصه نباشد
یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون می‌تواند پیشنهاد دهنده حداقل در
مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رأی به‌تجدید مناقصه دهد.
تبصره ۱ - کمیسیون معاملات در مواردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح
پیشنهادات شاخص قیمت‌های مربوط به مورد مناقصه را به وسائل‌مقتضی و مطمئن به طور
محرمانه تهیه نموده و در پاکت لاک و مهر شده در کمیسیون نگهداری نماید تا در روز
افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله‌مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون
معاملات قرار گیرد.
تبصره ۲ - در مواردی که کمیسیون معاملات رأی به تجدید مناقصه دهد گزارش موضوع این
برای اتخاذ تصمیم به رئیس دانشگاه تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۷ - در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد هر گاه در شرایط
مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای دانشگاه پیش‌بینی نشده باشد‌کمیسیون معاملات
می‌تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده اعلام کند.
ه - اجرای نظر کمیسیون معاملات
ماده ۱۸ - در صورتی که کمیسیون معاملات برنده مناقصه را اعلام کند دانشگاه باید
نتیجه را حداکثر ظرف مدت مقرر در آگهی به برنده مناقصه ابلاغ کند که برای‌انجام
معامله مراجعه کند.
تبصره - احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه
مجری خواهد بود.
ماده ۱۹ - در مواردی که کمیسیون معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد
سپرده‌دار و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد (‌مگر این که‌رجوع
به او طبق تبصره یک ماده ۳۰ میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان
مسترد خواهد شد.
ماده ۲۰ - در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت ۷ روز
به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام‌کند و یا برای
انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می‌شود و مراتب به شخصی که
پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت مفاد تبصره‌این ماده ابلاغ می‌گردد.
اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت ۷ روز به استثنای ایام تعطیل نسبت
به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند یا‌برای انجام معامله حاضر نشود سپرده
او هم ضبط می‌شود و در این صورت موضوع برای اتخاذ تصمیم به رئیس دانشگاه گزارش
می‌گردد.
تبصره ۱ - به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ
می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد‌در غیر
این صورت رجوع به او ممنوع است.
تبصره ۲ - مدت ۷ روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از
کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر‌این که در آگهی
مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.
ماده ۲۱ - مأموران مسئول در دانشگاه موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا
دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایند که به‌علت
انقضای مدت خسارتی متوجه دانشگاه نشود در غیر این صورت تحت تعقیب قرار خواهند
گرفت.
ماده ۲۲ - در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد (‌چند نفر از حائزین
حداقل قیمت مساوی پیشنهاد کرده باشند) و نسبت به انجام معامله با یکی از‌آنها در
مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق نشود حق تقدم با برنده‌ای خواهد
بود که در محل انجام کار سکونت دارد. در صورتی که سایرین نیز‌واجد این شرط باشند،
کمیسیون معاملات برنده مناقصه را به هر طریقی که صلاح بداند تعیین خواهد کرد.
و - انعقاد قرارداد
ماده ۲۳ - در مورد معاملاتی که تحویل مورد معامله ظرف مدت ۷ روز میسر نباشد
انعقاد قرارداد الزامی است.
ماده ۲۴ - در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
۱ - نام متعاملین
۲ - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها
۳ - مدت انجام عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله دانشگاه، در انجام
تعهدات جزئاً و یا کلاً تأخیر نماید.
۵ - الزام تحویل کالا طبق نمونه ممهور، در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد نمونه
کالا با مهر طرفین معامله ممهور نزد دانشگاه نگاهداری شد.
۶ - اقرار طرف معامله دانشگاه به این که از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و
مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
۷ - اختیار دانشگاه نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان
۲۵% مقدار مندرج در قرارداد.
صفحه ۴۰۳ خوانا نمی‌باشد.
ج - در مورد معاملات عمده، به استثنای امور ساختمانی و سایر امور فنی، به وسیله و
مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و‌نماینده دیگری
که از طرف رئیس دانشگاه تعیین خواهد شد، در مورد تحویل گرفتن دارو و مواد شیمیائی
برای بیمارستانها، حضور بازبین داروئی که از طرف‌رئیس واحد تعیین خواهد شد ضروری
است.
بطور کلی در مورد امور فنی، یک یا دو نفر متخصص فنی حسب مورد به انتخاب رئیس
دانشگاه شرکت خواهند کرد.
تبصره - تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده با تنظیم
صورتمجلس باید انجام شود و پس از این که مسلم شد که کالا یا کار دارای تمام‌مشخصات
لازم می‌باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس ذکر و از طرف مسئولان مربوط با ذکر نام
و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء شود. در مورد‌بند الف گواهی تطبیق مشخصت
و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده می‌باشد.
تبصره ۲ - در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد،
نماینده دانشگاه از بین کسانی که باید انتخاب شود که دارای‌اطلاعات کافی در این
خصوص باشد و این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.
تبصره ۳ - در مورد امور ساختمانی و راهسازی کمیسیونی مرکب از نماینده رئیس
دانشگاه، مدیر امور مالی، رئیس یا نماینده دفتر فنی، مهندسین مشاور و‌نماینده
پیمانکار تشکیل و نسبت به تحویل موقت یا قطعی اقدام خواهند کرد.
ماده ۲۷ - برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره
مسلسل باشد صادر گردیده و به امضاء انباردار برسد و در واردات دفتر انبار‌ثبت و
شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر گردد.
تبصره - در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد
نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده ۲۶ و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام خواهد شد‌و
تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوطه را انجام خواهد داد و رسید یا
صورتمجلس مربوط حسب مورد می‌تواند به جای قبض انبار و حواله انبار‌قرار گیرد.
ماده ۲۸ - در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آن چه در
مواد ۲۶ و ۲۷ تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده باشد، باید‌اجراء شود.
ماده ۲۹ - در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله در بندهای ب و ج ماده ۲۶
از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار و یا کالاهائی که باید‌تحویل گرفته شود
اختلاف نظر باشد، هر یک از مسئولان مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهند کرد.
در این صورت نحوه انجام تحویل مورد معامله از‌طرف رئیس دانشگاه تعیین خواهد شد.
ح - مزایده
ماده ۳۰ - در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و
پس از تحقیق و حصول اطلاع کامل از بها با رعایت صرفه دانشگاه را‌انجام دهد، و سند
مربوطه را با تعهد این که معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام
و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.
ماده ۳۱ - در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زیر انجام خواهد شد.
۱ - اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل
حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه یا به‌وسائل دیگر به
اطلاع عموم برسد.
۲ - مورد معامله باید قبلاً به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و حراج از
بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند‌واگذار شود
و اگر حداقل به قیمت ارزیابی‌شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.
ماده ۳۲ - در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید.
۱ - مورد معامله باید قبلاً به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و نتیجه
ارزیابی به طور محرمانه در اختیار کمیسیون معاملات قرار گیرد و در صورتی
که‌بالاترین پیشنهاد رسیده کمتر از رقم ارزیابی کارشناس باشد باید به تشخیص
کمیسیون معاملات اقدام به تجدید آگهی مزایده یا تجدید ارزیابی نمود.
۲ - آگهی مزایده - شرایطی که طبق این آئین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در
صورتی که با عمل مزایده منطبق شود باید رعایت نمود.
۳ - مقرراتی که در این آئین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ
تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و‌تحویل مورد
معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجراء شود.
ماده ۳۳ - پرداخت مالیات و کلیه کسورات قانونی ناشی از مزایده به عهده خریدار
می‌باشد.
ط - امور متفرقه
ماده ۳۴ - دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان
سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بلامانع‌می‌باشد و در
هر صورت به تشخیص دانشگاه هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد.
ماده ۳۵ - دانشگاه می‌تواند اموال و لوازم مازاد بر احتیاج و اثاث فرسوده خود را
به مؤسسات دولتی به نحو مقتضی اهداء و یا به فروش برساند.
ماده ۳۶ - رئیس دانشگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را که در این
آیین‌نامه مندرج است به هر یک از کارکنان دانشگاه که مصلحت ایجاب نماید‌تفویض کند.
این تفویض اختیار رافع مسئولیت رئیس دانشگاه نخواهد بود.
ماده ۳۷ - در کلیه مواردی که در این آئین‌نامه ترتیب خاصی پیش‌بینی نشده باشد بر
اساس قوانین و مقررات عمومی دولت عمل خواهد شد.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

به نقل از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی