هزینه دانشگاه فرزند از مصادیق نفقه وی نیست

مصادیق نفقه اولاد نفقه

کلمات کلیدی:  
مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:

هزینه دانشگاه فرزند از مصادیق نفقه وی نیست.

مستندات ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۳۸۱

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم الف.الف. فرزند ع. به‬طرفیت خوانده آقای ع.ز. فرزند ع. (خوانده در مورخ ۰۸/‏۰۹/‏۸۵‬ نام‬خانوادگی خود را از الف. به ز. تغییر داد) به خواسته مطالبه نفقه فرزند با احتساب خسارت دادرسی، بدین شرح که خواهان بیان داشت فرزند خوانده دعوی است و ۲۲ سال سن دارم و نزد مادرم زندگی می‌کنم برای تحصیل در دانشگاه احتیاج به تأمین هزینه دارم هزینه دانشگاه من را به‌عنوان نفقه باید خوانده پرداخت کند. خوانده دعوی در جلسه دادرسی نزد این دادگاه حاضر شد و طی دفاع بیان داشت توانایی مالی پرداخت هزینه دانشگاه خواهان را ندارم. این دادگاه با توجه به ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه اقارب را معین نمود که عبارتند از مسکن، البسه، غذا و اثاث‬البیت به‬قدر رفع حاجت می‌باشد. تأمین هزینه تحصیل در دانشگاه جزء نفقه اقارب نمی‌باشد. فلذا دعوی خواهان را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی خانواده تهران – حاجی ‬آقازاده

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. به طرفیت آقای ع.ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۳-۸/۷/۹۳ صادره از شعبه ۲۵۱ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه حکم بر بی‬حقی وی صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بیگدلی – ارژنگی

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد.